Management

STARBREEZE MANAGEMENT

Bo Andersson Klint

CEO of the Company

See the preceding “Board of Directors” presentation for information about Bo Andersson Klint.

Mikael Nermark

Deputy CEO since 2009

Born: 1970

Education: Business, Stockholm University.

Background: Executive and expert in the games industry for 20 years.

Other assignments: Director of Enterspace and director of all other Swedish subsidiaries of the Company.

Previous assignments (previous five years): CEO of Spelplan-ASGD AB and director of the non-profit association Mälarhöjden/Bredäng Hockey.

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 615,384 Class B shares and 90,000 warrants.

Sebastian Ahlskog

CFO since 2015

Born: 1970

Education: Business Administration, Stockholm University.

Background: CFO at Videoplaza, eBay Sweden and Silva Sweden AB. Prior to that, auditor and manager at EY.

Other assignments: Partner in Ahlskog & Partners Handelsbolag.

Previous assignments (previous five years): Director of Tradera Sweden AB and external authorized signatory for Ooyala AB.

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 278,734 Class A shares and 136,000 Class B shares, 200,000 employee stock options and 200,000 warrants.

Emmanuel Marquez

CTO since 2014

Born: 1971

Education: BAC E, Lycee Louis Armand, DUT, IUT de Haute Alsace and Master in computer Science, EPITA Graduate School for Computer Science, France.

Background: More than 18 years’ experience in senior positions in the games industry and technology-driven companies.

Other assignments: Director of StarVR Corp.

Previous assignments:

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 1,387,500 Class A shares and 2,337,499 Class B shares and 90,000 warrants.

Maeva Sponbergs

EVP of Communications since 2017 

Born: 1980

Education: IT Project Management, IHM Business School.

Background: Eighteen years’ industry experience and many years of experience in communications and investor relations.

Other assignments: Alternate director of Board Nexus Sweden AB.

Previous assignments (previous five years): Head of Operations for Exertis Ztorm AB.

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 135,681 Class B shares, 23,333 warrants and 72,498 employee stock options.

Almir Listo

Global Brand Director & Producer since 2015

Born: 1986

Education: Project Management within the Entertainment Industry, advanced professional training.

Background: Project manager for 10 years.

Other assignments: Director of ISBIT GAMES AB and director and CEO of Corelisto AB.

Previous assignments:

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 155,001 Class B shares and 90,000 warrants.

Saul Gascon Barba

Global Development Director since 2015

Born: 1981

Education: Master in Videogame Creation, Universitat Pompeu Fabra, and Bachelor in Multimedia Engineering, Universitat Politecnica de Catalunya.

Background: Worked in the video games industry for 13 years.

Other assignments:

Previous assignments (previous five years): Senior Producer for Gameloft and Game and Design Director for FL4RE Inc.

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 26,499 Class B shares, 300,000 warrants and 83,334 employee stock options.

Johanna Wikland

Global Human Resources Director since 2016

Born: 1977

Education: Master of Science in Business Administration and Economics, Lund University.

Background: Experience in HR matters, recruiting, organizational development and communications in senior roles at firms including Klarna.

Other assignments:

Previous assignments (previous five years):

Holdings in the Company: Directly or indirectly owns 10,000 Class B shares and 40,000 warrants.

Ann Charlotte Svensson

Head of Investor Relations and Corporate Communications since 2017

Born: 1973

Education: Master of Economics, Stockholm University.

Background: Twenty years’ experience in communications for listed companies as a consultant and in the role of head of communications and IR, including experience in the games and entertainment industry.

Other assignments: Owner of PRIR, a private firm.

Previous assignments (previous five years): Alternate director of Streamience AB.

Holdings in the Company:

VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på Bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av Bolagets VD, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Starbreeze.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämma den 11 maj 2017 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare äga fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.