Starbreeze offentliggör tilläggsprospekt

08 juni 2012 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

PRESSRELEASE  2012-06-08

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika
Starbreeze AB offentliggör tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 25 maj 2012. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av följande två händelser.

  •  Den 5 juni 2012 offentliggjorde Starbreeze att Bolaget valt 505 GAMES SRL som samarbetspartner för spelet med arbetsnamnet P13 som Starbreeze utvecklar tillsammans med filmregissören Josef Fares. Avtalet är ett förlagsavtal med 505 som förläggare av spelet, men Starbreeze behåller all äganderätt till spelet.
  •  Den 7 juni 2012 offentliggjorde Starbreeze att OVERKILL Software, bolaget Starbreeze har träffat avtal om att förvärva, valt 505 GAMES SRL som samarbetspartner för PAYDAY spelserien. Avtalet är ett förlagsavtal med 505 som förläggare, men OVERKILL Studios behåller all äganderätt till spelet.


Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på svenska på www.test.starbreeze.com och www.remium.com. Tilläggsprospektet kan även erhållas kostnadsfritt i pappersformat från Starbreeze, Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala, tel. 018-843 33 00 eller från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Nermark, VD
Tel: 018-843 33 00 e-post: [email protected]

Om Starbreeze
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data- och TV-spel i partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sju titlar som har
lanserats, där Syndicate är det senast släppta spelet. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press- meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.