Utfall i Starbreeze företrädesemission

19 juni 2012 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika

Utfall i Starbreeze företrädesemission

Resultatet för Starbreeze företrädesemission visar att emissionen tecknades till cirka 77 procent varför villkoret för att genomföra förvärvet av OVERKILL Software är uppfyllt. Totalt tillförs Starbreeze cirka 22 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 390 558 373 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 69,5 procent av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om cirka 7,5 procent av emissionen, motsvarande 42 623 178 aktier. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 433 181 551. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 22 809 226,58 SEK fördelat på 1 140 461 329 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på AktieTorget omkring den 9 juli 2012.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Nermark, VD Tel: 018-843 33 00 e-post: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data- och TV-spel i partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sju titlar som har lanserats, där Syndicate är det senast släppta spelet. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Starbreeze. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som Starbreeze avser att offentliggöra omkring den 28 maj 2012, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Starbreeze styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

PRESSRELEASE  2012-06-19