Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

22 november 2013 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.30 den 21 november 2013 i Stockholm.

Redovisningshandlingar

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2012/2013 inte skulle lämnas.

Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsval och revisorsarvode

Michael Hjorth och Bo Andersson Klint omvaldes som styrelseledamöter samt nyval av Matias Myllyrinne och Christoffer Saidac. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed fyra stycken. Nyval av Michael Hjorth till styrelsens ordförande. Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisionsbolag med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande, 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd, ej i bolaget anställd, styrelseledamot. Arvode till revisor betalas efter godkänd räkning. Det beslutades att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt det är kostnadsneutralt för bolaget.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att ge ett bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 139 000 000 aktier, motsvarande ca 10 % av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, t.ex. i samband med finansiering av spelproduktioner. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga.

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Starbreeze ledande befattningshavare.

Verkställande Direktör Bo Andersson Klint höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret.

För mer information vänligen kontakta:

Bo Andersson Klint, VD Starbreeze AB (publ)

Tel: 08-209 208, e-post: [email protected]

Om Starbreeze:

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns tio titlar med tillhörande tilläggspaket som har lanserats, där PAYDAY 2 och Brothers – A Tale of Two Sons är de senast släppta spelen. Starbreeze g

Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)