Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

15 april 2014 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish.

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2014 klockan 17.00 på Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, 2 tr, 111 56 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014
 • dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 9 maj 2014 till adress Starbreeze AB, ”Extra bolagsstämma”, besöksadress Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm, postadress Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: [email protected]

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.test.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid för fredagen den 9 maj 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Bolagsordningsändring innebärande ändring av aktiekapitalgränser samt sammanläggning av
 9. utelöpande aktier (s k omvänd split)
 10. Beslut om införande av brett optionsprogram för de anställda
 11. Beslut om riktad emission av optioner till styrelseledamöter
 12. Förslag att utöka styrelsen med en ledamot samt val av ytterligare ledamot
 13.  Stämmans avslutande

Fullständig kallelse återfinns i länken nedan:

Dokument för nedladdning: [icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] 2014-04-15 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)