Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB

16 maj 2014 / / Regulatoriska Nyheter

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 17.00 den 15 maj 2014 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid den extra bolagsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag till den extra bolagsstämman anslaget bl.a. på bolagets hemsida www.test.starbreeze.com. Under stämman har också information om indikativ tidplan för det pågående listbytet till First North lämnats.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman antog i enlighet med styrelsens förslag ny bolagsordning innebärande (i) att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändrades från att vara lägst 1 200 000 kr och högst 4 800 000 kr till att vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kr samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändrades från att vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 till att vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Sammanläggning av aktier (jämte information om indikativ tidplan för listbyte till First North)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en sammanläggning av aktierna i bolaget, vilket innebär att tio befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

I och med att stämman beslutat om sammanläggning kan även listbytet till First North fortskrida och indikativ tidplan anges. Bolagsstämman upplystes att sista dag för handel före sammanläggning av aktier respektive första dag för handel efter sammanläggning av aktier på Aktietorget beräknas inträffa under nästa vecka efter Bolagsverkets registrering, att första dag för handel på First North beräknas bli den 28 maj 2014 samt att för listbytet erforderlig bolagsbeskrivning beräknas bli offentliggjord senast ett par handelsdagar dessförinnan. En mer komplett tidplan kommer att offentliggöras i samband med att sammanläggningsbeslutet vinner registrering hos Bolagsverket och styrelsen bestämmer och offentliggör avstämningsdag för sammanläggningen.

Personaloptionsprogram för de anställda i koncernen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till personaloptionsprogram till koncernens anställda. Det totala antalet personaloptioner som kan tilldelas är 5 000 000. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris om 7,20 kronor (efter omvänd split, motsvarande 120 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före stämman). Vid fullt nyttjande av personaloptionerna kommer 5 000 000 aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,3 procent. Fullt utnyttjande av personaloptionerna förutsätter fortsatt anställning under totalt 36 månader från den anställdes accepterande av erbjudandet. Personaloptionerna löper under 48 månader med rätt för innehavarna av personaloptionerna att påkalla optionsrätten från dagen för dess intjänande.

Teckningsoptioner för koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner som ett tilläggserbjudande inom ramen för bolagets breda optionsprogram för personalen. Teckningsberättigade är de personer som ingår i företagsledningen eller på annat sätt genom tilldelning av teckningsoptioner enligt ovan utgör nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner erbjuds att förvärva upp till samma antal teckningsoptioner som de tilldelats personaloptioner med undantag för VD, som optionerna kan äga rum under perioden från och med den 30 november 2015 till och med den 30 maj 2017. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 40.000 kronor genom utgivande av 2.000.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent.

Riktad emission av teckningsoptioner för hedgeändamål

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 6.250.000 teckningsoptioner för hedgeändamål avseende det nu beslutade personaloptionsprogrammet. Teckningsberättigad är helägda dotterbolaget som har rätt och skyldighet att efter teckning vid deltagarnas påkallande av utnyttjande av bolaget utställda personaloptioner i enlighet med ovanstående fullgöra bolagets åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna, samt har rätt att i samband därmed överlåta överskjutande teckningsoptioner till marknadspris i syfte att täcka de sociala avgifter som utnyttjandet av personaloptionerna medför. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt, med löptid och villkor som återspeglar personaloptionernas villkor, respektive i övrigt är sedvanliga vid emissioner av teckningsoptioner av detta slag. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 125.000 kronor genom utgivande av 6.250.000 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,8 procent utöver angivna 3,3 procent för de personaloptioner som hedgen avser, d.v.s. totalt 4,1 procent.

Kompletteringsbeslut avseende säkerställande av bolagets pågående personaloptionsprogram 2012/2015
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att överskjutande underliggande teckningsoptioner från förfallna personaloptioner under personaloptionsprogram 2012/2015 återigen ska kunna säkra personaloptionsprogram 2012/2015 samt utnyttjas och överlåtas för att täcka sociala avgifter hänförliga till personaloptionsprogram 2012/2015, samt även att dessa överskjutande teckningsoptioner från personaloptionsprogrammet 2012/2015 på motsvarande sätt ska kunna användas i andra hand för att täcka socialavgifter under det nya personaloptionsprogrammet till anställda i koncernen i enlighet med vad som beslutas ovan.

Styrelsepersonaloptioner

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till personaloptionsprogram till den på årsstämman valde styrelseledamoten Matias Myllyrinne och den nyvalda styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad. Det totala antalet personaloptioner som kan tilldelas är 534.000, d.v.s. 267.000 teckningsoptioner var. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris om 7,20 kronor (efter omvänd split, motsvarande 120 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före stämman). Vid fullt nyttjande av personaloptionerna kommer 534.000 aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,36 procent. Fullt utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att styrelseuppdraget fortlöper under totalt 36 månader, räknat från årsstämman den 21 november 2013. Optionens löptid är tre år räknat från stämmans beslut.

Riktad emission av teckningsoptioner för hedgeändamål

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att emittera högst 650.000 teckningsoptioner för hedgeändamål avseende nu beslutade styrelsepersonaloptioner, på villkor motsvarande de som beslutats för teckningsoptioner för hedgeändamål avseende personaloptioner. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna till följd av ”styrelsepersonaloptioner” kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 13.000 kronor genom utgivande av 650.000 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,07 procent utöver angivna 0,36 procent i utspädningseffekt från styrelsepersonaloptionerna som hedgen avser, d.v.s. totalt 0,43 procent.

Styrelseteckningsoptioner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 267.000 teckningsoptioner. Teckningsberättigad är Eva Redhe Ridderstad. Eva Redhe Ridderstad erbjuds att förvärva upp till samma antal teckningsoptioner som hon tilldelats personaloptioner. Teckningsoptionerna ska förvärvas till bedömt marknadspris. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor (efter omvänd split, motsvarande 200 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före stämman). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden från och med den 30 november 2015 till och med den 30 maj 2017. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 5.340 kronor genom utgivande av 267.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent.

Val av ytterligare en styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen för perioden fram till och med nästa årsstämma utökas med en ledamot samt att Eva Redhe Ridderstad utses till ny styrelseledamot för denna tid. Vidare beslutade stämman om motsvarande kontanta arvode för den återstående perioden fram till årsstämman.

 

För mer information vänligen kontakta:

Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB
Tel: 08‐209 208, e‐post: [email protected]

Pressmeddelandet för nedladdning: [icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Pressmeddelande Svenska 2014-05-16

Om Starbreeze:
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns tio titlar som har lanserats, där Brothers – A Tale of Two Sons och PAYDAY 2 är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har ca 7 700 aktieägare. För mer info se: www.test.starbreeze.com