Starbreeze Valberedning utsedd

04 juli 2014 / / Regulatoriska Nyheter

These corporate news are available in Swedish.

Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att ny Valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 22 november 2012 skall Valberedningen bestå av en ledamot
representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av Valberedningen har skett genom att Starbreeze styrelseordförande Michael Hjort på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april 2014 kontaktat de för bolaget största kända ägarna. De största aktieägarna har uppmanats att var och en föreslå en representant till Valberedningen. När någon av dessa tillfrågade aktieägare avstått sin rätt att utse representant till Valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse ledamot till dess att Valberedning kunnat utses.

Efter dessa kontakter har Valberedningen utsetts och består av följande ledamöter:

  • Michael Hjorth (styrelseordförande i Starbreeze)
  • Bo Andersson Klint (representant för Varvtre AB)
  • Marcus Wass (representant för Marcus Wass)
  • Viktor Vallin (representant för Viktor Vallin)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman i november 2014 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt val av revisorer och revisorsarvoden. Aktieägare som vill komma i kontakt med Valberedningen kan vända sig till Michael Hjorth, Styrelseordförande Starbreeze, telefon: 070-941 42 71, e-post: [email protected] Den som vill lämna förslag eller synpunkter till Valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till Starbreeze AB, Box 7731, 103 95 Stockholm.

Om Starbreeze:
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns tio titlar som har lanserats, där Brothers – A Tale of Two Sons och PAYDAY 2 är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har ca 7 700 aktieägare. För mer info se: www.test.starbreeze.com