Starbreeze AB: Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 13 november

15 oktober 2014 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 november 2014 klockan 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm.

 [icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Pressrelease för nedladdning: 2014-10-15 Starbreeze AB: Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 13 november
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-link”] Fullmaktsformulär för nedladdning:  2014-10-15 Fullmaktsformulär

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

–       dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 november 2014,

–       dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 7 november 2014, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, besöksadress Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm, postadress Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: [email protected]

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.test.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 november 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Framläggande av årsredovisning och revisonsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av stämman
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse och styrelseordförande
 4. Val av revisor
 5. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 6. Beslut om utseende av valberedning
 7. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 8. Beslut om personaloptionsprogram
 9. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2013/2014 inte lämnas samt att ansamlad vinst om 63 842 352 kronor, bestående av balanserat resultat om -13 086 066 kronor, överkursfond om 36 967 741 kronor samt årets vinst om 39 960 677 kronor, överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till styrelse, styrelsearvode m.m. (punkt 9-12)

Valberedningen har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut:

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe Ridderstad och Christoffer Saidac. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 14 498 532 aktier, motsvarande cirka tio procent av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, t.ex. i samband med finansiering av spelproduktioner. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 14 )

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2015 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 30 april samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan den nya större ägaren välja att istället utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att otilldelat utrymme av det breda personaloptionsprogrammet beslutat på extra bolagsstämma den 15 maj 2014 om totalt 5 000 000 optioner ska kunna tilldelas även efter årsstämman, och fram till nästkommande årsstämma, i enlighet med vad som närmare kommer att framgå av det fullständiga förslaget.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Antalet aktier och röster

Vid tidpunken för kallelsen utfärdande finns det i bolaget totalt 144 985 325 aktier med en röst per aktie.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 13–16 ovan kommer från och med torsdagen den 23 oktober 2014 att finnas på bolagets hemsida, www.test.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2014

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

 

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken ‐ med gameplay som vårt ledord.

Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum på distributionsplattformen Steam är det största. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers ‐ A Tale of Two Sons.

 Starbreeze AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.

Tags