Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2014

13 november 2014 / / Regulatoriska Nyheter

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits kl. 16.00 den 13 november 2014 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag till årsstämman anslaget bl.a. på bolagets hemsida www.test.starbreeze.com.

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] The CEO presentation for download:  The CEO presentation

VD:ns anförande
VD höll under stämman ett anförande som nu finns tillgängligt på bolagets hemsida www.test.starbreeze.com. Efter anförandet besvarades frågor gällande bland annat planerade respektive möjliga kommande produktlanseringar. Dagens delårsrapport förtydligades därvid att utvecklingsprojektet Storm är en fristående produkt.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2013/2014 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe Ridderstad och Christoffer Saidac omvaldes som styrelseledamöter. Omval av Michael Hjorth till styrelsens ordförande. Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt att det är kostnadsneutralt för bolaget. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 14 498 532 aktier, motsvarande cirka tio procent av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, t.ex. i samband med finansiering av spelproduktioner. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga.

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förlänga möjligheten till eftertilldelning i personaloptionsprogram 2014/2018 fram till årsstämman hösten 2015. Bakgrunden är den att bolaget för närvarande rekryterar personal och där slutliga beslut kan komma att fattas efter årsstämman 2014.

För mer information vänligen kontakta:
Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB (publ)
Tel: 08-209 208, e-post: [email protected]

Om Starbreeze                  

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken – med gameplay som vårt ledord.

Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum på distributionsplattformen Steam är det största. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers – A Tale of Two Sons.

Starbreeze AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.