Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

05 juni 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish.

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 5 juni 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida www.test.starbreeze.com.

Införande av A-aktier och B-aktier genom ändring av bolagsordning samt fondemission

Stämman beslutade att bolaget ska införa en aktiestruktur med A-aktier och B-aktier, med tio röster respektive en röst, vilket ska ske genom bolagsordningsändring samt genom fondemission där varje tvåtal gamla aktier blir två B‐aktier, och där en ny fondaktie utges per varje tvåtal gamla aktier och blir en A‐aktie.

Avstämningsdagen för fondemissionen och för att införa och inleda handel i A‐aktier och B‐aktier infaller den 12 juni 2015, utan särskilda åtgärder från aktieägarnas sida.

Detta innebär bl a att sista dagen för handel på First North i Starbreeze-aktien före fondemissionen blir 10 juni 2015 samt första dagen för handel i A-aktien blir 11 juni 2015, om inte annat meddelas genom nytt pressmeddelande.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de B‐aktieägare vars B‐aktieinnehav inte är jämnt delbart med två) kommer att säljas genom bolagets försorg av värdepappersinstitut och köpeskillingen efter försäljningskostnader betalas ut till berörda B‐aktieägare viss tid efter avstämningsdagen.

Några återkommande frågor avseende fondemissionen och handeln i A-aktier besvaras mer utförligt i dokumentet Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman 2015-06-05 på bolagets hemsida.

Justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma justera det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 13 november 2014 med tillägget att A-aktier och/eller B-aktier får utges under bemyndigandet och att bemyndigandet fortsätter gälla på samma villkor i övrigt. Det föreslagna återställandet av bemyndigandets ram om tio procent saknade betydelse då något utnyttjande sedan årsstämman beslutade om emissionsbemyndigandet ej ägt rum fram till den extra stämman.

Extra ersättning till styrelsens ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att extra ersättning ska kunna utgå till styrelsens ordförande under tiden fram till nästa årsstämma för arbete i anslutning till eller vid sidan av uppdraget som styrelseordförande, med ett marknadsmässigt timarvode, dock intill ett belopp om högst 50 000 kronor per månad.

Ändring/förtydligande i utelöpande personaloptionsprogram, teckningsoptionsprogram samt underliggande teckningsoptioner för hedgeändamål

Stämman beslutade att samtliga utelöpande personaloptioner respektive teckningsoptioner efter införandet av A-aktier och B‐aktier, vid sidan av gängse antalsjustering enligt ifrågavarande optionsvillkor, gäller på så sätt att B‐aktier kommer att förvärvas vid utövandet. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att företa de registreringar och andra åtgärder (innefattande även att inhämta bekräftelser från berörda optionsinnehavare) som kan bli erforderliga eller påkallade för att verkställa ändringen.

Tillägg till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutades att i tillägg till de riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare som beslöts på årsstämman 13 november 2014, så ska styrelse äga fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

 

För mer information vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

 

Om Starbreeze        

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken – med gameplay som vårt ledord.

Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum på distributionsplattformen Steam är det största. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers – A Tale of Two Sons.

Starbreeze AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.

About The Author

Starbreeze