Starbreeze AB : Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 12 november 2015

13 oktober 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 november 2015 klockan 16.00 i Kammarsalen på Berns, Berzelii Park, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 november 2015,
 • dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 6 november 2015, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: [email protected]

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.test.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 november 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Kallelse för nedladdning: Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-link”] Fullmaktsformulär för nedladdning:  Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om
 9. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning,

 1. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 2. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av stämman
 4. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 5. Val av styrelse och styrelseordförande
 6. Val av revisor
 7. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 8. Beslut om utseende av valberedning
 9. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 10. Beslut om incitamentsprogram
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande byte av räkenskapsår
 12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2014/2015 inte lämnas samt att ansamlad vinst om 116.414.570 kronor, bestående av balanserat resultat om 26.874.611 kronor, överkursfond om 89.464.721 kronor samt årets vinst om 75.238 kronor, överförs i ny räkning.

 

Valberedningens förslag till styrelse, styrelsearvode m.m. (punkt 9-12)

Valberedningen har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut:

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe Ridderstad och Christoffer Saidac. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 1.300.000 kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare inhämtat att styrelsen har för avsikt att från och med årsstämman inrätta två styrelseutskott, dels ett ersättningsutskott dels ett revisionsutskott, bestående av lämpligt antal från ledningen oberoende styrelseledamöter. Till ordförande i sådant utskott föreslås därvid ett tilläggsarvode om 100.000 kronor per utskott, och för annan utskottsledamot föreslås ett arvode om 50.000 kronor per ledamot och utskott. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2016 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 30 april samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. För det fall Bolagets räkenskapsår förkortas i enlighet med styrelsens förslag om omläggning av räkenskapsåret varigenom årsstämman 2016 kommer att infalla under första halvåret, ska 30 april ovan ersättas av 1 december, samt ska offentliggörande som nyss nämnts istället ske senast 4 månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan den nya större ägaren välja att istället utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

 

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare äga fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i enlighet med punkterna 16 (a) – 16 (c) nedan. Samtliga beslut är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett enda beslut.

 

Beslut att inrätta särskilt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner (punkt 16 (a))

För koncernledningen, vissa andra nyckelpersoner samt flertalet anställda löper enligt beslut på extra bolagsstämman den 15 maj 2014 ett brett aktierelaterat incitamentsprogram, bestående av personaloptioner för samtliga deltagare samt med möjlighet till tilläggsinvesteringar i form av teckningsoptioner för koncernledning och vissa andra nyckelpersoner. Med beaktande av att ett personaloptionsprogram beslutat 2012 nyligen löpt ut, och att i hedgesyfte antalet underliggande teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet överstiger antalet personaloptioner för att kunna möta kostnader för sociala avgifter etc, motsvarar personaloptionerna i det löpande programmet för närvarande cirka 3,4 procent i utspädning, samt teckningsoptionerna för koncernledningen och vissa nyckelpersoner ytterligare cirka 1,2 procent. Utelöpande s k styrelseoptioner motsvarar cirka 0,5 procent i ytterligare utspädning, dvs den totala utspädningen i kapital för samtliga idag utelöpande optioner motsvarar cirka 5,1 procent.

Styrelsen föreslår nu att årsstämman beslutar om ett ytterligare aktierelaterat, särskilt incitamentsprogram varvid vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, där särskild anledning bedöms föreligga, ska erbjudas förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga principer. Totalt sett ska upp till 3.500.000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 3.500.000 aktier av serie B, kunna utges inom ramen för det särskilda incitamentsprogrammet, vilket motsvarar en tillkommande utspädning om cirka 1,4 procent, det vill säga totalt 6,5 procent tillsammans med de existerande programmen.

Enligt förslaget förvärvas teckningsoptionerna av berörda ledande befattningshavare från helägt dotterbolag efter att bolaget emitterat teckningsoptionerna till ifrågavarande dotterbolag. Förevarande beslutspunkt punkt 16 (a) avser omfattningen av och huvudprinciperna för det tillkommande programmet, beslutspunkten 16 (b) nedan avser emissionen av teckningsoptioner riktad till dotterbolag, samt beslutspunkten 16 (c) nedan vidareöverlåtelse från ifrågavarande dotterbolag till berörda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För samtliga beslutspunkter gäller de så kallade Leo-reglerna i ABL 16 kap.

Teckningsoptionerna ska tilldelas av styrelsen utifrån följande principer. Tilldelning ska kunna ske i tre kategorier, dels (a) till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som tillkommit i koncernen efter införandet av 2014 års program och som inte haft tillfälle att få tilldelning av teckningsoptioner i det programmet (vilket bl a innefattar Bolagets CFO enligt åtagande i dennes anställningsavtal att föreslå årsstämman sådan tilldelning); dels (b) till sådana andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner än som nu nämnts, vilket f n bedöms innefatta bolagets verkställande direktör, och där det på grund av befordran eller utökat ansvar eller exceptionell arbetsinsats eller liknande särskilda skäl bedöms som befogat och påkallat med särskild tilldelning av teckningsoptioner; dels också (c) med anledning av rekryteringar respektive befordringar/särskilda skäl som kan aktualiseras efter det att tilldelning efter stämmotillfället avslutats och under en period om 12 månader räknat från stämmotillfället. Styrelsen avser att ytterligare beskriva tilldelningsprinciperna i det fullständiga förslaget till beslut.

Som närmare framgår nedan ska det särskilda incitamentsprogrammet även bygga på principen att dotterbolagets vidareöverlåtelser ska kunna ske senare än i samband med fullgjord anmälan i direkt anslutning till stämmotillfället. Enligt vad som närmare kommer att preciseras i det fullständiga förslaget till beslut under punkten 16 (b) nedan, kommer en betydande del av det totala programmet att föreslås ha en löptid räknat från stämmotillfället om fyra år istället för tre år, och med en utövandekurs som justeras uppåt relativt de treåriga teckningsoptionerna så att marknadspriset på ifrågavarande option ungefärligen bibehålls. Härigenom kan senare tilldelningar avseende kategori (c) ske utan att löptiden kommer att understiga tre år räknat från den berättigades förvärvstillfälle.

Teckningsoptionerna ska enligt vad som närmare framgår under beslutspunkten 16 (c) nedan förvärvas från dotterbolaget till bedömt marknadspris enligt oberoende värdering enligt Black & Scholes byggd på förhållandena inför beslutstillfället på årsstämman. Preliminärt bedöms envar option initialt kosta i storleksordningen 1 krona per option, vilket innebär att bolaget via ifrågavarande dotterbolag skulle tillföras cirka 3,5 miljoner kronor vid utgivandet för det fall samtliga utgivna optioner tilldelas och de berättigade i incitamentsprogrammet väljer att ta del i det till fullo i anslutning till stämmotillfället (och under antagande att inga tilldelningar kommer att medföra uppskjutna överlåtelser av teckningsoptioner såsom annars kan komma att ske avseende den amerikanska verksamheten).

Dessa teckningsoptioner ska inte vara föremål för någon kontinuerlig intjäning (så kallad vesting) då de förvärvas till marknadspris vid utgivandet. Dock ska nyckelpersoner som förvärvar teckningsoptioner göra detta på separat utfästa villkor med säljande dotterbolag av innebörd att nyckelperson som lämnar sin anställning före överenskomna tidpunkter (oavsett anledning) är skyldig att på bolagets begäran återförsälja teckningsoptionerna till part som Bolaget anvisar till ett bedömt marknadspris som fastställs utifrån samma principer som när teckningsoptionerna prissatts vid utgivningstillfället.

En mindre del av det särskilda incitamentsprogrammet ska kunna förbehållas nyckelpersoner i Starbreezes amerikanska dotterbolag, det vill säga för tilldelning i så fall inom ramen för kategori (b) och (c) ovan. I den mån som programmet förbehålls sådana nyckelpersoner i den amerikanska verksamheten ska ifrågavarande antal teckningsoptioner kunna tecknas av amerikanskt dotterbolag, för omedelbar eller senare vidareöverlåtelse till berörda nyckelpersoner. För sådana deltagare ska även tilldelning kunna villkoras av intjäning genom fortsatt anställning enligt gängse amerikanska principer, så kallad vesting, i vilket fall tilldelningen också ska kunna ske vederlagsfritt, samt regleras i bindande optionsavtal med motsvarande villkor som, och säkerställt av, ifrågavarande teckningsoptioner. På grund av vesting kan dotterbolags vidareöverlåtelse till förmån för sådana deltagare komma att ske senare än 12 månader räknat från stämmotillfället, se vidare under beslutspunkten 16 (c) nedan. Omfattningen och ytterligare principer för den amerikanska delen av programmet kommer att beskrivas ytterligare i styrelsens fullständiga förslag till särskilt incitamentsprogram.

I den utsträckning som optioner ska tilldelas nyckelpersoner verksamma i andra länder än Sverige respektive USA, ska så ske senast 12 november 2016 genom vidareöverlåtelse från lämpligt dotterbolag, och styrelsen ska kunna förena sådan tilldelning med särskilda villkor i syfte att anpassa programmets tillämpning till lokala förhållanden med bibehållande i möjligaste mån av programmets syfte och investeringsprofil.

Beslut om emission av teckningsoptioner (16 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska emittera högst 1.750.000 teckningsoptioner av serie TO 2015/2018 och högst 1.750.000 teckningsoptioner av serie TO 2015/2019 på i huvudsak följande villkor.

Varje option ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B. Rätt till teckning av optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma för programmet utsett/utsedda dotterbolag vederlagsfritt. Teckning av optionerna kan komma att ske med lägre antal än högsta antalet av endera eller båda serierna om förhållandena vid teckningstillfället så föranleder.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 30 november 2016 till och med den 30 november 2018 såvitt avser teckningsoptioner i serie TO 2015/2018, och till och med den 30 november 2019, såvitt avser teckningsoptioner i serie TO 2015/2019. Utövandekursen avses beträffande serie TO 2015/18 motsvara 200 procent av aktuellt börskurs vid beslutstillfället, och utövandekursen i serie TO 2015/2019, preliminärt uträknad utifrån dagens marknadsförhållanden, avses motsvara i storleksordningen 220 procent av aktuell börskurs.

De föreslagna fullständiga optionsvillkoren med sedvanliga omräkningsbestämmelser för vissa bolagshändelser m m kommer att fogas till styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 70.000 kronor genom utgivande av högst 3.500.000 aktier av serie B, vilken således motsvarar en utspädning i kapital om cirka 1,4 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet. Bolaget måste kunna nyrekrytera och behålla nyckelpersoner på en mycket konkurrensutsatt arbetsmarknad, och att det bedöms vara viktigt att kunna erbjuda ett incitament med stor utväxling vid fortsatt kraftig expansion och kursutveckling, vilket också förutsätter ett finansiellt risktagande för nyckelpersonerna. Den tillkommande utspädningen genom dessa teckningsoptioner existerande incitamentsprogram bedöms som högst måttlig och skulle dessutom bara realiseras vid en mycket kraftig kursuppgång jämfört med idag, varvid en emissionslikvid tillförs bolaget som efter dagens förhållanden måste framstå som mycket fördelaktig.

Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16 (c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna att berört/berörda dotterbolag under tiden fram till 12 oktober 2016, överlåter teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom ramen för, och i enlighet med ovan angivna principer för, det särskilda incitamentsprogrammet, särskilt att sådana överlåtelser sker till bedömt marknadsvärde i samband med överlåtelsetillfället. Överlåtelser till följd av tilldelning i kategorierna (a) och (b) ska ske omgående efter anmälan i anslutning till stämmotillfället och för tilldelning enligt kategori (c) senast den 12 november 2016.

I den utsträckning som optioner tilldelas nyckelpersoner i koncernens amerikanska verksamhet med vestingvillkor, ska dock vidareöverlåtelse kunna ske närhelst under teckningsoptionens löptid efter det att tillämpligt vestingvillkor är uppfyllt, under förutsättning att överlåtelse följer av bindande utfästelse i särskilt optionsavtal som ingåtts före den 12 november 2016, varvid överlåtelsevederlaget för ifrågavarande dotterbolags del enligt det särskilda optionsavtalet kommer att bygga på utövandekursen i den underliggande teckningsoptionen.

Beträffande deltagare i andra länder än Sverige och USA ska vidareöverlåtelse kunna ske utifrån ovan angivna principer, efter anpassning till lokala förhållanden där så är påkallat för att bibehålla programmets syfte och investeringsprofil, så länge som sådan vidareöverlåtelse antingen har fullbordats eller har blivit bindande utfäst i särskilt optionsavtal före 12 november 2016.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16 (a) – 16 (c) ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 9/10  av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

 

 

Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande byte av räkenskapsår (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra § 12 bolagsordningen varigenom räkenskapsåret ändras till 1 januari – 31 december. Godkänns ändringen kommer bolagets nuvarande räkenskapsår att upphöra den 31 december 2015, och nästkommande årsstämma att infalla under första halvåret 2016.

Vidare föreslås en redaktionell ändring av § 8 bolagsordningen varigenom upprepningen av ”utfärdas tidigast” i tredje meningen stryks.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande finns det i bolaget totalt 230.361.091 aktier, varav 63.325.406 aktier av serie A och 167.035.685 aktier av serie B, samt totalt 800.289.745 röster.

 

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 13–17 ovan kommer från och med torsdagen den 22 oktober 2015 att finnas på bolagets hemsida, www.test.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2015

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen 

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel efter egen design och med licensierat innehåll, med målet att skapa starka franchise i och utanför själva spelet.  Vi lever och dör för gameplay.

Starbreeze senaste spel omfattar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kommande överlevnads shootern OVERKILL’s The Walking Dead baserat på serietidningssuccén. Starbreeze är pionjär inom självständig digital distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala distributionsplattformens största spelarforum.

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Mer information finns på http://www.test.starbreeze.com.

About The Author

Starbreeze