Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

24 maj 2016 / / Announcements,Corporate News,Regulatory Releases

(STOCKHOLM, 24:e maj 2016)  Starbreeze AB har nu underrättats av valberedningen om förslag till styrelse, revisorer och ersättning inför årsstämman den 25 maj 2016.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter med en suppleant. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe och Christoffer Saidac samt val av Harold Kim, Smilegate Holding Inc. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. Som styrelsesuppleant föreslås Joon Ho Sung, Smilegate Holding Inc.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett oförändrat styrelsearvode om totalt 1.500.000 kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet föreslås ett arvode om 100.000 kronor per utskott, och för annan utskottsledamot föreslås ett arvode om 50.000 kronor per ledamot och utskott. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Till revisorer föreslås oförändrat PwC, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Som motivering för sitt förslag anför valberedningen följande. Enligt det avtalspaket som ingåtts med Smilegate Holding Inc (”Smilegate”), se offentliggörande den 21 januari 2016, har Joon Ho Sung föreslagits till ordinarie ledamot och sedermera valts på extrastämman den 22 februari 2016 då samarbetet och affären med Smilegate fullföljts genom emissionsbeslut. Joon Ho Sung har erhållit viss assistans med styrelsearbetet från sin kollega Harold Kim i samband med styrelsemöten sedan extrastämman bland annat med tanke på styrelsemöten avhållits med kort varsel och med de begränsningar som tidsskillnaden medför. För att säkerställa att Smilegate är representerat på styrelsemöten, har valberedningen funnit skäl att föreslå Harold Kim till ordinarie styrelseledamot med  stöd från Joon Ho Sung som föreslagen styrelsesuppleant. Detta även i beaktande av att en styrelsesuppleant inte är personlig för en viss ordinarie ledamot. Valberedningen har också inhämtat att Smilegates representation i styrelsearbetet under den korta perioden sedan extrastämman den 22 februari 2016 varit till fördel för Starbreeze och är viktig, och därför är värd att stagas upp med den föreslagna suppleantlösningen. Smilegate har meddelat för det fall Joon Ho Sung utses till styrelsesuppleant förväntas inte något arvode oavsett hur involverad Joon Ho Sung blir i styrelsearbetet. Mer info om Harold Kims bakgrund kommer att finnas tillgängligt på årsstämman den 25 maj 2016.

I valberedningen har, utöver styrelsens ordförande Michael Hjort, följande aktieägarrepresentanter deltagit;  Bo Andersson Klint för Varvtre AB, Rami Galante för Digital Brothers Ltd, samt Victor Vallin.

 

###

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Hjorth, Styrelseordförande

Tel: 070-2655273, email: [email protected]

 

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel och anna VR-underhållning, efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreezes spel inkluderar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kommande OVERKILLs The Walking Dead, en överlevnads co-op FPS, baserad på den populära serien.

Starbreeze mål är att utveckla verkligt uppslukande virtuella upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i sin StarVR-hjälm med unik synfältsvidd, och en vilja att ta högklassig VR till en stor publik. Starbreeze lanserade StarVR med en VR-upplevelse på Electronic Entertainment Expo (E3) i juni 2015 genom att teama upp med franska Infinite Eye. I januari 2016 presenterade Starbreeze sitt StarCade-initiativ; center som bjuder in folk att omslutas av premium-VR-upplevelser. Starbreeze första filmbaserade VR-upplevelsen “Cockadoo Spritz” i regi av Stephane Barbato, hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2016.

Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under tickersymbolerna STAR A och STAR B med ISIN-koder SE0007158928 respektive SE0005992831. Remium Nordic är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www

About The Author

Starbreeze