Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 – 30 september 2016

24 november 2016 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

 

Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument.

ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR 

Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i november 2015 är detta den tredje delårsrapporten sedan omläggningen av bolagets räkenskapsår till kalenderår. Jämförelseperioden Q3 2015 motsvarar perioden juli-september 2015, tidigare benämnd Q1 2015/2016.

Nästa rapport är således Q4 2016 och presenteras den 16 februari 2017.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,7 MSEK (49,9 MSEK), en tillväxt om 106 %. Totala intäkter uppgick till 147,4 MSEK (75,9 MSEK).
 • I nettoomsättningen ingår en minimigaranti om 32,5 MSEK avseende RAID: World War II.
 • Under kvartalet stod PAYDAY 2 för 20,2 MSEK (48,4 MSEK) av nettoomsättningen.
 • Under kvartalet stod Dead by Daylight för 49,2 MSEK (0,0 MSEK) av nettoomsättningen.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 19,2 MSEK (8,4 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 13,0 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 11,0 MSEK (7,2 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,4 MSEK (6,4 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,03 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,03 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,0 MSEK (49,5 MSEK).
 • Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 376,0 MSEK (123,7 MSEK).

DELÅRSPERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 246,1, MSEK (169,5 MSEK), en tillväxt om 45 %. Totala intäkter uppgick till 357,6 MSEK (229,9 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 42,4 MSEK (34,3 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 23,6 MSEK (29,1 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,9 MSEK (24,0 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,11 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,10 SEK).

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2016) 

 • I september slöt Starbreeze och Digital Bros, genom sitt dotterbolag 505 Games, avtal rörande världsomfattande och exklusiv distributionsrätt av RAID: World War II på konsol. Rätten omfattar enbart fysiska konsolspel och tillfaller Digital Bros dotterbolag 505 Games. Starbreeze behåller därmed digital distributionsrätt för spelet på både PC och konsol. Avtalet inkluderar betalning av en minimigaranti, avseende royalties, om totalt 4 MUSD (32,5 MSEK) som under kvartalet till fullo har tillfallit Starbreeze. Utöver distributionsavtalet som tecknades med Digital Bros meddelades även att spelet släpps på PC, Xbox One och Playstation 4 under sommaren 2017.
 • Starbreeze kom under kvartalet överens med Smilegate Holdings Inc, innehavaren av konvertibellånet om 215 MSEK som utfärdades i februari 2016, att göra vissa ändringar i villkoren för att förtydliga Starbreeze finansiering och finansiella rapportering samt att i slutändan underlätta framtida samarbeten och ytterligare finansiering. Denna information framgick även i rapporten för det andra kvartalet.
 • Under kvartalet höll Starbreeze en extrainsatt bolagsstämma. Stämman beslutade att ge ut ett konvertibelt lån till Acer om 75,5 MSEK.  Mot bakgrund av att det generella emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 maj 2016 väsentligen har använts, till betydande del av tekniska orsaker rörande Smilegates konvertibel, beslutade stämman även att ge styrelsen ett motsvarat förnyat emissionsbemyndigande om högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier.
 • I augusti, vid Acers produktpresentation i Berlin, meddelade Starbreeze och Acer att en första leverans av StarVR HMD skeppats till IMAX inför öppnandet av det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

 • Under oktober 2016 uppgick intäkterna från försäljning av PAYDAY 2, via PC-plattformen Steam, till 16,3 MSEK (10,9 MSEK). Ökningen beror bland annat på att Starbreeze efter de förändrade avtalsvillkoren med 505 Games numera erhåller 100% av intäkterna av PAYDAY 2 på PC-plattformen Steam.
 • Under oktober 2016 uppgick intäkterna från Dead by Daylight, via PC-plattformen Steam, till 17,8 MSEK (0,0 MSEK).
 • I oktober genomförde Starbreeze en riktad nyemission till institutionella investerare, där Första AP-fonden tecknade en majoritet av de emitterade aktierna. Totalt emitterades 16 452 991 aktier till en kurs om 23,40 SEK, motsvarande ett totalt emissionsbelopp om 385 MSEK.
 • I oktober meddelade Starbreeze förvärvet av Nozon, en belgisk Visual Effects (VFX) studio och skapare av PresenZ-teknologin. Köpeskillingen uppgår till 7,1 MEUR, varav 4,6 MEUR kontant (cirka 44,6 MSEK) och 2,5 MEUR i Starbreeze B-aktier. Utöver detta avtalade parterna även om en 10-årig earn-out-period, baserat på PrezenZ finansiella prestation, vilken träder i kraft först efter Starbreeze återfått 2 MEUR av köpeskillingen.
 • Efter kvartalets utgång har Starbreeze valt Carnegie Investment Bank som rådgivare för att flytta bolagets listning till Nasdaq Stockholms huvudlista. Starbreezes avsikt är att genomföra listflytten under 2017.
 • I november utannonserades ett nytt varumärke under affärsområdet Publishing. Det nya varumärket ”Starbreeze IndieLabs” syftar till att hjälpa mindre projekt att komma till marknaden.Tillsammans med den kroatiska studion Lion Game Lion har Starbreeze avtalat att bolaget ska investera 300 000 USD i utvecklingen av spelet ”AntiSphere”, till både PC och andra plattformar. Avtalet innebär att Starbreeze erhåller 30 % av försäljningsintäkterna, efter den initiala investeringen till fullo har återtagits av Starbreeze. Lion Game Lion och Soap Interactive behåller i sin tur 100% av IP-rättigheterna. AntiSphere är ett tävlingsinriktat arenaspel där spelarna får använda sina färdigheter för att fånga varandra och vinna matchen.
 • Under New York Comic Con visade Starbreeze och Lionsgate upp den kommande förstapersons VR-shootern John Wick Chronicles. Besökare fick möjlighet att prova sju minuter av det första uppdraget. Upplevelsen och spelet mottogs mycket väl- med god kritik från gamers och speljournalister.Spelet John Wick: Chronicles släpps på Steam i februari 2017 och är kompatibelt med HTC Vive. Det går redan nu att beställa för 19,99 dollar via plattformen.

 

OMSÄTTNINGSREKORD 

VD BO ANDERSSON KLINT KOMMENTERAR  

Starbreeze Publishing har slutfört sina första säljpulser för Dead by Daylight. Vi har framgångsrikt investerat, förlagt och marknadsfört både huvudspelet Dead by Daylight och de efterföljande uppdateringarna, inklusive en uppdatering baserat på det berömda filmvarumärket ”John Carpenter’s Halloween”. Spelet har nu genererat över 20 MUSD i totala försäljningsintäkter på Steam, vilket givit Starbreeze och Behaviour en avkastning om flera hundra procent på investeringen.

Detta är ett fantastiskt första kapitel i vår förläggarverksamhet. Med fortsatta investeringar i tredjeparts IP:n som RAID, Antisphere och andra, är detta ett växande och spännande affärsområde för oss. Ett område som kassaflödesmässigt brygger över till våra egna storskaliga releaser som OVERKILL’s The Walking Dead, Crossfire och PAYDAY 3. Vi fortsätter hålla ögonen öppna efter fler projekt, nu även under det nya förläggarvarumärket Starbreeze IndieLabs. IndieLabs ska fokusera på mindre projekt för att komplettera den större förläggarverksamheten. Med mindre projekt lägger vi grunden för ett framtida flöde av innehåll till våra ekosystem.

Framgångarna för Dead by Daylight i detta kvartal är än mer signifikant jämfört med föregående releasekvartal. Den affärsmodell vi etablerat med PAYDAY har testats och bevisat sig med ett externt IP med vår fantastiska partner Behaviour. Branschen och traditionella industrier har haft svårt att vänja sig vid tankesättet i vår digitala affärsmodell, men vi har själva skapat den, vi levererar på den och vi kan nu visa på dess framgång.

Nu är det full fart framåt på den väg vi stakat ut tillsammans med våra många partners för kommande PC-, konsol- och mobilspel och IMAX VR centers.

Starbreeze nettointäkter för tredje kvartalet är fortsatt höga på 102,7 MSEK, i nivå med andra kvartalet och de högsta enskilda kvartalsintäkterna i Starbreeze historia. Jämfört med samma kvartal i fjol mer än fördubblade Starbreeze sina nettointäkter. Effekten av en aggregerad affär börjar synas, vilket även tjänar som en viktig påminnelse för vårt långsiktiga fokus när det kommer till investeringar i vår produktstrategi.

Den huvudsakliga drivkraften bakom tillväxten är breddningen av vår intäktsbas där RAID: World War 2 bidrog med 32,5 MSEK via den minimigaranti som ingick i avtalet för global fysisk konsoldistribution med Digital Bros och deras helägda dotterbolag 505 Games. Ytterligare ett bra exempel på hur vi kan skapa affärer på de immateriella rättigheter vi förvaltar, både före och efter spelsläpp.

Vi har tidigare berättat att Dead by Daylight snabbt sålde över 1 000 000 enheter, och detta positiva mottagande genererade 49,2 MSEK i intäkter under kvartalet. Sist men inte minst, PAYDAY där vi tidigare köpte tillbaka rättigheterna från Digital Bros och nu får alla intäkter från den digitala distributionsplattformen Steam, bidrog med 20,9 MSEK.

Allt eftersom vi fortsätter att växa ökar våra rörelsekostnader, exklusive royalties till förläggarpartners, med 36,2 MSEK eller 54 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Den stegvisa kostnadsökningen beror huvudsakligen på en förstärkning av de interna teamen för att leverera på våra ambitiösa planer för våra egna spel, vår förläggarverksamhet och vår etablering i VR-industrin. Trots ökad kostnadsmassa är resultat efter skatt positivt och EBITDA-marginalen på 13 %.

Djärva planer behöver rätt partners och rätt finansiering. Acer har inte bara inlett ett samarbete med oss för tillverkning, marknadsföring och försäljning av StarVR, bolaget har även investerat 75,5 MSEK i Starbreeze under det tredje kvartalet och vi lämnar därmed perioden med en solid kassa på 376,0 MSEK.

Efter perioden har vi dessutom gjort en riktad nyemission där Första AP-fonden var största part, som totalt inbringade 385 MSEK brutto, vilket lett till att vi idag har en kassa på över 700 MSEK. Dessa medel ska användas till att bygga fler intäktsgenererande produkter och framtidssäkra våra mjuk och hårdvaruteknologier.

LISTBYTE UNDER 2017 

Vi fokuserar på att leverera på våra löften och ett av dessa är att under 2017 ta bolaget till den fullt reglerade marknaden i Stockholm. Allt eftersom våra planer växer och utökas utanför den traditionella spelutvecklarrollen känner vi att tiden är mogen för att ta nästa steg och vidga våra vyer. Att byta lista till huvudmarknaden hjälper oss även att svara upp mot de internationella förfrågningar vi får från utländska investerare.

GEMINOSE 

Till en början ämnade vi att ta barnspelet Geminose till marknaden komplett med fysiska leksaker tillgängliga vid lansering med samma tillvägagångssätt vi alltid använder när vi går utanför vår kärnverksamhet; genom att hitta en stark partner med rätt kompletterande kompetens. Vi har haft flera diskussioner med välrenommerade aktörer, däribland några av världens största leksakstillverkare, olika distributions- och produktionsföretag. Olyckligtvis har det visat sig att klimatet för ”toys-to-life”-konceptet med dess lagerkrav under de senaste två åren svalnat betydligt. Vi har fram tills väldigt nyligen förhandlat länge och väl med en mycket framstående potentiell partner inom leksaksindustrin, men har gemensamt bestämt oss för att inte gå vidare. Detta gör det svårt för oss att leverera Geminose på utsatt tid med fysiska leksaker.

Det positiva vi tar med oss från de senaste månadernas förhandlingar och möten är den välvilliga feedback vi fått på varumärket i stort och för de spelmoment vi har presenterat. Vi ser att det fortfarande finns ett flertal möjligheter för oss att leverera på den fysiska komponenten till Geminose i den anda vi initialt hade som vision för franchiset, men vi behöver tid att starta om processen. Under tiden ser vi nu över möjligheterna att förändra den befintliga spelkoden så att vi kan släppa spelet som en fristående produkt, oberoende av fysiska leksaker. Produktionen av spelet är outsourcat till vår kanadensiska partner Behaviour Interactive och vi i kommer fortsätta att arbeta hårt på att ta Geminose till marknaden som en digital produkt och undersöka hur vi i ett senare skede kan komplettera med fysiska leksaker.

TECH 

I Los Angeles färdigställs just nu de sista delarna av vårt pilotcenter för IMAX VR, som redan nu har smygstartat och öppnat för utvalda partners. Den offentliga öppningen har dock skjutits något framåt i tiden och beräknas ske i början av det nya året. Vi är fullt operationella i vårt samriskbolag med Acer och fokuserar på att definiera tillverkningsprocessen för fullskalig produktion av StarVR under 2017. Under tiden har vi gjort en första mindre leverans till IMAX, och vi arbetar efter strategin att iterera fram ytterligare två utvecklingsversioner (developement kits) till nära samarbetspartners innan vi låser ner den slutgiltiga specifikationen, går in i full produktion och levererar enheter med större tillgänglighet. Som vi tidigare berättat siktar vi på att vara ett varumärke som kommunicerar högsta möjliga kvalité i VR-industrin. Därmed kommer vårt StarVR headset att fortsätta utvecklas och itererats för att bibehålla samt förstärka positionen som marknadens mest högkvalitativa VR headset.

Vi är lika exalterade som våra partners över att etablera våra platsbaserade VR-initiativ och lansera konceptet globalt, men vi är också medvetna om att vi behöver befästa pilotcentret, se hur kundflödena fungerar, genomgående testa vår teknologi och den övergripande lokaldesignen, samtidigt som vi också behöver säkra volymer av våra headset för att kunna genomföra en global etablering. Vi för en nära dialog med våra partners för att skapa förståelse för våra mål och för att säkerhetsställa att vi levererar i enlighet med den höga kvalité vi valt för våra VR-initiativ. Lanseringsschemat för VR-centren utöver pilotcentret är fortfarande flexibelt och under diskussion.

FRAMSTEG I UTVECKLINGEN 

Vår egen utveckling av OVERKILL’s The Walking Dead tar form och vi är i full produktion i Stockholm. Det övergripande konceptet är nerlåst och vi arbetar hårt på att förfina våra spelmekaniker, leveldesign och spelsystem. Som alltid är vårt huvudmål att se till att spelet är roligt att spela tillsammans med andra, att det är återspelningsbart och har en engagerande bakgrundshistoria skapad ur de berättelser som finns i serietidningarna och inte minst, med rätt skrämselfaktor.

Designfasen för vårt Crossfire-projekt fortgår i nära samarbete med Smilegate. Vi arbetar fortsatt på att definiera spelets omfattning och det övergripande konceptet för att säkerhetsställa att vi dels respekterar originalspelen, samtidigt som vi anpassar projektet för västerländska spelare.

Med vårt senaste förvärv av det belgiska animations- och specialeffektsbolaget Nozon, ser vi fram emot att bland annat i framtiden kunna leverera högkvalitativa trailers till våra spel samt att kunna skapa nya spännande datorgenererade filmer till IMAX VR-center. Genom att använda Nozons PresenZ teknologi tillsammans med våra egna teknologier kan vi lyfta helheten i vårt VR-erbjudande och jämföra oss med de bästa i branschen.

Vi fortsätter att leverera på vårt projekt för John Wick i VR tillsammans med Lionsgate och vi får fortsatt bra feedback från spelare välden över när vi visar upp produkten. Vi ser fram att lansera John Wick VR både genom digitaldistribution och via IMAX VR-centers under 2017.

Sist men inte minst vill jag tacka vårt globala team för deras spektakulära arbete och gratulera alla till ytterligare ett fantastiskt kvartal.

Let’s do this!

### 

Denna information är sådan som Starbreeze AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 CET den 24 november, 2016 

For more information, please contact:

Maeva Sponbergs, EVP of Communication and Head of Investor Relations, Starbreeze AB

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze’s mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, den kommande VR-shootern John Wick och överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som kommer produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält kommer leverera högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. Under 2016 öppnar det första IMAX VR-centret upp i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Bilagor


Tags
, ,
About The Author

Starbreeze