Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

12 maj 2017 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

 

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 11 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag till årsstämman anslaget bland annat på bolagets hemsida test.starbreeze.com.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2016 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe, Harold Kim omvaldes och Ulrika Hagdahl valdes som ny styrelseledamot. Christoffer Saidac hade avböjt omval. Omval av Michael Hjorth till styrelsens ordförande. Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 700.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver fastställde årsstämman de årliga arvodena för ordförande och ledamöterna där ersättningsutskottet avgår om 200.000 kronor, varav till ordförande 100.000 kronor och till ledamot 50.000 kronor. Till revisionsutskottet antogs ett arvode om 400.000 kronor varav till ordförande 200.000 kronor och till ledamot 100.000 kronor. Därtill föreslås att extra arvode för utskottsarbete ska kunna utgå med högst 300.000 kronor.

Det beslutades att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt att det är kostnadsneutralt för bolaget. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, EVP Communications & Head of Investor Relations, Starbreeze AB (publ)
Tel: 08-209 208, e-post: [email protected]

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR-shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält levererar högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. I januari 2017 öppnade det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Attachments

About The Author

Starbreeze