Starbreeze offentliggör nya finansiella mål och prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

29 september 2017 / / Regulatoriska Nyheter

Den 22 september 2017 offentliggjorde Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Starbreeze aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Starbreeze har i samband med noteringen fastställt nya finansiella mål och upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på webbplatsen starbreeze.com och kommer att offentliggöras på Finansinspektionens webbplats fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 2 oktober 2017 och sista dag för handel på First North Premier är idag den 29 september 2017. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktierna kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, STAR A och STAR B respektive SE007158928 och SE0005992831.

Nya finansiella mål
De nya finansiella mål som styrelsen i Starbreeze antagit är kopplade till Bolagets affärsplan. Bolaget befinner sig i en expansiv fas med stora satsningar inom samtliga affärsområden, vilket på kort sikt påverkar lönsamheten och kassaflödet för Bolaget. De pågående satsningarna förväntas skapa betydande framtida värden för Bolagets aktieägare. Bolaget har som ambition att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor år 2020 och att generera ett positivt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för varje efterföljande räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet förväntas då Starbreeze affärsmodell är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

I takt med att Starbreeze expanderar inom sina tre affärsområden förväntas högre intäkter för Bolaget som helhet samt även en bredare intäktsbas vilket bedöms bidra till jämnare intäktsströmmar och kassaflöde.

För att nå de finansiella målen ska Starbreeze fortsätta vara en ledande aktör inom utveckling av spel i egen regi främst med satsningar på de internt utvecklade stora titlarna OVERKILL’s The Walking Dead, Crossfire och PAYDAY 3 samt vara en betydande förläggare av spel där rättigheterna helt eller delvis ägs av andra.

Dessutom är marknaden för destinationsbaserad VR under framväxt och Starbreeze anser sig ha goda möjligheter att generera betydande intäkter såväl från den operativa verksamheten inom destinationsbaserad VR som från ökad innehållsproduktion och förlagsverksamhet för VR-upplevelser. Bolaget ser VR som en snabbt växande plattform som kompletterar plattformarna PC och konsol. Det kommande VR-centret som öppnar i en av världens största köpcenter i Dubai, där mer än 50 miljoner människor passerar årligen, kommer att fungera som ett flaggskeppscenter och en plattform för vidare affärer inom destinationsbaserad VR. För den fortsatta expansionen inom VR avser Starbreeze att använda sig av finansiella och strategiska partners.

Bolagets nya finansiella mål i sin helhet presenteras nedan.

Nettomomsättning:
Starbreeze mål är att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor år 2020.

Den betydande tillväxten kommer primärt vara driven av Bolagets stora egenutvecklade speltitlar. Därtill ser styrelsen stor tillväxtpotential i fortsatt breddning av spelportföljen inom både Starbreeze Games och Publishing, ett ökat antal distributionskanaler, nya plattformar som  VR och nya geografiska marknader.

Lönsamhet:
Starbreeze mål är att generera ett positivt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för varje efterföljande räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet förväntas då Starbreeze affärsmodell är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

Utdelningspolicy:
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelningar under de närmaste åren, utan avser istället att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten. Starbreeze långsiktiga policy för utdelning är att dela ut 50 procent av nettovinsten efter skatt från föregående räkenskapsår.

För ytterligare information om Bolagets affärsplan hänvisas till det prospekt som har offentliggjorts idag den 29 september 2017 och publicerats på webbplatsen starbreeze.com. 

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Starbreeze AB
Tel: 08-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 15:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games med egen spelutveckling, Publishing med förlagsverksamhet och VR Tech med teknikutveckling som bland annat innefattar satsningen StarVR. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök starbreeze.com Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze