Starbreeze genomför en riktad nyemission om 20 681 797 nya B-aktier och tillförs härigenom cirka 238 MSEK

25 januari 2018 / / Disclaimer,Regulatoriska Nyheter

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

STOCKHOLM (25 januari, 2018) Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på Starbreeze årsstämma den 11 maj 2017 och enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 24 januari 2018 kl. 17:31, beslutat om en riktad nyemission om 20 681 797 nya B-aktier till en teckningskurs om 11,52 kronor per aktie, vilket är samma som stängningskursen den 24 januari 2018. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Starbreeze aktie under de senaste 30 handelsdagarna. Teckningskursen har fastställts genom en s.k. accelererad bookbuilding-process. Därutöver vill styrelsen i Starbreeze erbjuda befintliga aktieägare att under första halvåret 2018 medverka i en företrädesemission om cirka 150 MSEK, vilken kommer vara föremål för bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden, har tecknat aktier i den riktade emissionen. Bakgrunden till styrelsens beslut att frångå aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten. Genom nyemissionen kommer Starbreeze att tillföras cirka 238 MSEK före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 303 719 737 (fördelat på 55 146 615 aktier av serie A och 248 573 122 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Starbreeze vid tiden för emissionen.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen, i kombination med den planerade företrädesemissionen, till att säkerställa finansieringen av befintlig affärsplan fram till lanseringen av OVERKILL’s The Walking Dead som är planerad under hösten 2018 samt för att ta tillvara på ett antal affärsmöjligheter i syfte att öka till växttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze i samband med den riktade nyemissionen.

Se tidigare pressmeddelande: https://www.starbreeze.com/sv/2018/01/starbreeze-avser-genomfora-en-riktad-nyemission-for-fortsatt-expansion-och-kraftfull-lansering-av-overkills-the-walking-dead/

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 07:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Starbreeze i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Starbreeze har inte lämnat eller godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

 

 


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze