Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

09 april 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (9 april, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018, och
  • dels göra anmälan till Bolaget senast torsdagen den 3 maj 2018, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post:[email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 3 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning 
5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Val av en eller två justeringsmän
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8.    Beslut oma.    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b.    dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av stämman
10.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11.  Val av styrelse och styrelseordförande
12.  Val av revisor
13.  Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14.  Beslut om utseende av valberedning
15.  Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16.  Beslut om inrättande av incitamentsprogram
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas samt att den balanserade vinsten om 1 206 838 892 kronor, bestående av balanserat resultat om 82 561 951 kronor, fond för verkligt värde 328 543 kronor, överkursfond om 1 180 697 398 kronor samt årets resultat om 
-56 749 000, överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, styrelse, styrelsearvode m.m. (punkt 2, 9-12)

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson utses till stämmoordförande. 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Ingen suppleant föreslås. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Ulrika Hagdahl, Harold Kim, Matias Myllyrinne och nyval av Kristofer Arwin och Åsa Wirén. Eva Redhe har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Kristofer Arwin, född 1970, är civilekonom, styrelseordförande och medgrundare av TestFreaks där han tidigare var VD. Han är grundare av Pricerunner där han tidigare också var VD. Kristofer Arwin är styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet i Kindred Group plc (tidigare Unibet Group) och i Addnode Group samt styrelseledamot i Alertsec AB.

Åsa Wirén, född 1968, är civilekonom, verksam som Senior Advisor inom Bonnier och har tidigare varit CFO på Skistar. Hon har varit auktoriserad revisor och partner hos KPMG med erfarenhet från noterade och onoterade bolag med internationell verksamhet bland annat från sektorerna media/underhållning, e-handel och konsult/mjukvara. Åsa Wirén är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Actic Group samt styrelseledamot i N Å Future AB och Fjällförsäkringar AB.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett styrelsearvode om totalt 1 700 000 kronor (1 500 000), varav 700 000 kronor (700 000) till ordföranden och 200 000 kronor (200 000) vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Till ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 200 000 kronor, varav till ordförande 100 000 kronor och till ledamot 50 000 kronor. Till revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 400 000 kronor, varav till ordförande 200 000 kronor och till ledamot 100 000 kronor. Ovanstående förslag innebär att det totala arvodet till styrelsen (inklusive arvode för utskottsarbete) uppgår till 2 300 000 kronor (2 400 000). 

Till revisor föreslås oförändrat PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. PricewaterhouseCoopers AB har informerat Bolaget om att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio (10) procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Valberedningens förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019 i huvudsak ska gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt högst fyra ytterligare ledamöter, vilka ska representera de till röstetalet största ägarna eller ägargrupperna. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt hur valberedningen ska utses. 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Bolaget. 

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. 

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare äga fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare. 

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget och dess dotterbolag genom utgivande av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst tre miljoner (3 000 000) stycken teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris motsvarande tvåhundra (200) procent per aktie av den genomsnittliga börskursen för Bolagets B-aktie under de senaste tio (10) handelsdagarna före årsstämman 2018. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner motsvarar detta en utspädning om cirka en (1) procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget per idag. Teckningsberättigad för teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolagets helägda dotterbolag Starbreeze Production AB, org. nr. 556292-1063, med rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget och dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna B-aktier i Bolaget under perioden 3 maj 2021 till och med 30 juni 2021.

Dotterbolaget ska, enligt Bolagets styrelses beslut, överlåta teckningsoptionerna till individer inom fyra (4) olika kategorier av anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Dessa fyra (4) kategorier består av dels Bolagets VD vilken kan erhålla högst trehundra tusen (300 000), eller högst tio (10) procent, av det totala antalet teckningsoptioner i programmet, dels tre (3) kategorier av ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget varvid varje sådan kategori av anställda kan erhålla högst fyrtio (40) procent av totala antalet teckningsoptioner i programmet, med högst sex (6) procent att allokeras per individ i sådan kategori. 

Överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget och dess dotterbolag ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Värderingen och beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut. Samtliga personer som förvärvar teckningsoptioner ska ingå avtal med dotterbolaget innehållandes sedvanliga villkor för anställdas förvärv av teckningsoptioner avseende t.ex. dotterbolagets rätt, men inte skyldighet, att återköpa teckningsoptioner om personens anställning upphör m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget och dess dotterbolag en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare, nyckelpersoner och specialister i Bolaget och dess dotterbolag kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget och dess dotterbolag, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget och dess dotterbolag.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket för giltighet fordrar att förslaget under denna punkt 16 biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens intention är att årligen lämna ett förslag i linje med förslaget ovan vid framtida årsstämmor. Detta för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i Bolagets incitamentsprogramsstruktur.


Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 303 719 737 aktier, varav 54 170 260 aktier av serie A och 249 549 477 aktier av serie B, samt totalt 791 252 077 röster. 

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


Handlingar
 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer senast onsdagen den 18 april 2018 att finnas på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38, Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

Stockholm i april 2018

Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 20.15 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze