Starbreeze företrädesemission övertecknad

13 april 2018 / / Disclaimer,Regulatoriska Nyheter

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

STOCKHOLM (13 april 2018) – Resultatet för Starbreeze företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 10 april 2018, visar att 3 354 439 aktier av serie A, motsvarande cirka 93 procent av de erbjudna aktierna av serie A, och 15 585 604 aktier av serie B, motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna aktierna av serie B, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 256 911 aktier av serie A respektive 1 051 027 av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Starbreeze tillförs cirka 152 MSEK före emissionskostnader.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till tecknaren. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning.  

Genom företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med 404 959,62 kronor till 6 479 354,39 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 20 247 981 aktier, varav 3 611 350 aktier av serie A samt 16 636 631 aktier av serie B, till 323 967 718 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) av serie A och serie B är den 16 april 2018. De nya aktierna av serie A och serie B som tecknats i nyemissionen förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 20 april 2018. 

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected] 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 8:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Starbreeze i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Ett prospekt avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Starbreeze hemsida www.starbreeze.com.


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze