Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

09 maj 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM(9 maj, 2018)– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut vänligen se beslutsunderlag till årsstämman vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman. 

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.

Utdelning
Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2017 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Michael Hjorth, Bo Andersson Klint,

Matias Myllyrinne, Ulrika Hagdahl, Harold Kim omvaldes och Kristofer Arwin och Åsa Wirén valdes som nya styrelseledamöter. Eva Redhe hade avböjt omval. Omval av Michael Hjorth till styrelsens ordförande. 

Det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver fastställde årsstämman till ersättningsutskottet ett arvode om 200 000 kronor, varav till ordförande 100 000 kronor och till ledamot 50 000 kronor. Till revisionsutskottet antogs ett arvode om 400 000 kronor varav till ordförande 200 000 kronor och till ledamot 100 000 kronor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissionÅrsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna samt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Inrättande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram innefattande bland annat emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner avseende B-aktier till ett helägt dotterbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till anställda i bolaget och dotterbolag.

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 17.45 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze