Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

21 augusti 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (21 augusti, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 hos Synch Advokat AB på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 september 2018, och
  • dels göra anmälan till Bolaget senast måndagen den 10 september 2018, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, ”Bolagsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämma, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 september 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning 

5.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Val av en eller två justeringsmän

7.         Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 

8.         Stämmans avslutande

Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 (punkt 7)
Styrelsen för Starbreeze AB (publ), org.nr. 556551-8932, föreslår att den extra bolagsstämman den 14 september 2018 beslutar om att justera villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid de huvudsakliga ändringarna utgörs av justering av konvertiblernas slutliga förfallodag till den 31 augusti 2019, med kvartalsvisa avbetalningar av det utestående lånebeloppet så att konvertiblerna är fullt återbetalda den 31 augusti 2019.  Under förlängningen har Bolaget inte längre rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier, men i övrigt kvarstår samtliga villkor i princip oförändrade. Ändringarna i konvertibelvillkoren har överenskommits med innehavaren av samtliga utgivna konvertibler.

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 325 295 554 aktier, varav 54 496 674 aktier av serie A och 270 798 880 aktier av serie B, samt totalt 815 765 620 röster. 

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Rätt till upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive styrelsens fullständiga förslag, och fullmaktsformulär kommer senast torsdagen den 23 augusti 2018 att finnas på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38, Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 8.30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze