Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

14 september 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (14 september, 2018– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som togs vid den extra bolagsstämman. 

Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att justera villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid de huvudsakliga ändringarna utgörs av justering av konvertiblernas slutliga förfallodag till den 31 augusti 2019, med kvartalsvisa avbetalningar av det utestående lånebeloppet så att konvertiblerna är fullt återbetalda den 31 augusti 2019. Under förlängningen har Bolaget inte längre rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier, men i övrigt kvarstår samtliga villkor i princip oförändrade. Ändringarna i konvertibelvillkoren har överenskommits med innehavaren av samtliga utgivna konvertibler.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Fullständiga detaljer avseende beslutet framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida: starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 17.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze