Starbreeze informerar inför Borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt och nytt datum för bokslutskommuniké

20 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (20 december 2018)– Som del i rekonstruktionen av Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag, kommer ett borgenärssammanträde hållas i Stockholms tingsrätt fredagen den 21 december 2018 där rekonstruktören kommer presentera material, bifogat detta pressmeddelande.

Starbreeze AB (publ) har beslutat att offentliggöra bokslutskommunikén och delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2018 den 20 februari 2019. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var 5 februari 2019.

Som kommunicerades den 10 december 2018 har bolagets rekonstruktör Lars Söderqvist tillställt bolagens borgenärer en cirkulärskrivelse i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. 

Presentationsmaterialet som kommer redovisas på borgenärssammanträdet innehåller vissa uppdateringar av de preliminära balansräkningar per 30 november 2018 som offentliggjordes den 10 december. Dessa presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktion och omfattar icke avstämda, icke konsoliderade balansräkningar för respektive rekonstruktionsbolag. 

Rekonstruktionsplan 

Den 12 december 2018 meddelade Starbreeze AB att bolaget har beslutat att fokusera på koncernens kärnverksamhet: spelutveckling och förlagsverksamhet. Som en följd av detta kommer operationella och finansiella resurser fokuseras till kärnverksamheten. 

Grunden för koncernens framtida verksamhet fokuserar på en portfölj bestående av en mix av internt utvecklade spel och förlagstitlar. Dessa omfattar:  

  • Spelutveckling: PAYDAY 2, PAYDAY 3, PAYDAY: Crime War, OVERKILL’s The Walking Dead, Crossfire, Geminose 
  • Förlagstitlar: Psychonauts 2, System Shock 3, 10 Crowns

Vidare har bolaget identifierat tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten och bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt. Dessa tillgångar omfattar, men är inte begränsade till:

  • Enterspace, övriga VR LBE-initiativ, StarVR, Nozon, PresenZ, Dhruva och ePawn                                        

Bolaget kommer inleda arbetet med att hitta finansiella partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet. Starbreeze bedömer att verksamhetsförändringarna ska ha genomförts till halvårsskiftet 2019. Observera att ovan nämnda uppdelning är preliminär, och är avhängt pågående förhandlingar. 

Övrigt

Bolaget har beslutat nytt datum för offentliggörande av bokslutskommunikén, och delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2018, till den 20 februari 2019. 

Bolagets ambition är att kalla till extra bolagsstämma under det första kvartalet 2019 där valberedningen kommer föreslå val av nya styrelseledamöter.

Presentationsmaterialet som används tingsrätten under Borgenärssammanträdet finns tillgängligt på företagets webbplats: https://www.starbreeze.com/sv/investerare/rekonstruktion/

Starbreeze offentliggjorde den 3 december 2018 via pressmeddelande att bolaget, samt vissa dotterbolag, satts i rekonstruktion. 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 20:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze