Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké och Q4 2018

20 februari 2019 / / Regulatoriska Nyheter

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 20,4 MSEK (20,4 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till -73,7 MSEK (6,3 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 1 428,6 MSEK (49,4 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 264,7 MSEK
 • (-67,9 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,96 SEK (-0,22 SEK).
 • Bolaget har skrivit ner tillgångar uppgående till
 • 1 401, 9 MSEK.
 • Då fyra av sju styrelseledamöter lämnade styrelsen i det fjärde kvartalet är styrelsen inte längre beslutsför. Som en konsekvens av detta avger tillförordnad VD denna bokslutskommuniké.
 • Mikael Nermark har utsetts till tillförordnad VD och Claes Wenthzel har utsetts till tillförordnad CFO.
 • Stockholms tingsrätt har beviljat rekonstruktion av bolagen Starbreeze AB (publ) och dotterbolagen, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios, Enterspace och Enterspace International.
 • Bolaget har beslutat att dela upp verksamheten i kärnverksamhet och icke-kärnverksamhet. Beslutet medför att operationella och finansiella resurser koncentreras till kärnverksamheten.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 350,0 MSEK (361,4 MSEK), varav OTWD stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 97,7 MSEK (120,3 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till -10,3 MSEK (-53,6 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 347,2 MSEK (-176,2 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -4,20 SEK ( -0,55 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 72,4 MSEK (233,8 MSEK) vid periodens utgång.
 • Eftersom styrelsen inte är beslutsför kommer förslag avseende utdelning lämnas vid senare tillfälle.

Efter periodens utgång

 • Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 7 mars 2019.
 • Distributionsavtal tecknas med Universal Games and Digital Platforms för mobiltiteln PAYDAY: Crime War.
 • Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “System Shock 3” till OtherSide Entertainment.

* För härledning av nyckeltalet se sidan 22 och 23 samt not 6 i bokslutskommunikén.

Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

“Fokus på kärnverksamheten
Det fjärde kvartalet var en turbulent period för Starbreeze med moderbolaget Starbreeze AB samt ett antal dotterbolag i rekonstruktion. Efter att ha tjänstgjort som VD i lite drygt två månader är jag fortsatt optimistisk att vi skall komma igenom denna period på ett bra sätt och kunna gå stärkta ur omvandlingen. Jag känner mig trygg i de strategiska vägval vi gjort. Framöver ska vi fokusera på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet.

Kvartalets resultat
Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK). Minskningen beror främst på att vi i det fjärde kvartalet 2017 hade omsättning från förlagstiteln Dead by Daylight, dessa förlagsrättigheter såldes i mars 2018. Omsättningen från PAYDAY 2 uppgick till 20,4 MSEK (20,4 MSEK). Omsättningen hänförlig till OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD), som lanserades i november 2018, motsvarade inte de finansiella förväntningarna och uppgick till 34,1 MSEK.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -73,7 MSEK (6,3 MSEK). Kostnadsökningen är främst hänförlig till marknadsföring i samband med lanseringen av OTWD. Kassaflödet under kvartalet uppgick till -75,5 MSEK (-197,7 MSEK).

I samband med årsbokslutet har värdet på koncernens tillgångar prövats vilket resulterat i en bokföringsteknisk, icke-kassaflödespåverkande nedskrivning uppgående till 1 401,9 MSEK. Merparten av de senaste årens satsningar har inte varit lyckade och har orsakat den uppkomna ekonomiska situationen.

Verksamheten framöver
Vi har beslutat att renodla verksamheten och fokuserar nu helt på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har också inlett arbetet med att hitta finansiella partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet.

I februari tecknade vi avtal med Universal Games and Digital Platforms om distribution av mobilspelet PAYDAY: Crime War. PAYDAY är Starbreeze mest framgångsrika varumärke och vi fortsätter nu med förädlingen av vår kärnverksamhet.

För den del av verksamheten som inte utgör kärnverksamhet arbetar vi med att hitta samarbeten med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt.

Naturligtvis är framtiden svår att förutsäga eftersom bolaget är i rekonstruktion men den plan vi arbetar fram syftar till att skapa en stabil utveckling av kärnverksamheten och därmed långsiktigt aktieägarvärde. Jag kan garantera att alla inom bolaget gör sitt yttersta för att Starbreeze ska utvecklas på ett bra sätt.”                     

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Pia Rosin
Interim Head of Investor Relations
Tel: 08-209 208
[email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze