Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande i Starbreeze

04 februari 2019 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter

I pressmeddelande från bolaget den 20 december 2018 meddelades att ambitionen var att hålla en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter före utgången av det första kvartalet 2019. Bolaget hade inte längre en beslutsmässig styrelse efter att styrelseledamöter avgått vilket meddelats i pressmedelande den 10 december 2018.

Valberedningens förslag till den extra bolagsstämman i mars är att Jan Benjaminson, Torgny Hellström och Kerstin Sundberg väljs till nya ordinarie styrelseledamöter och att till ny styrelseordförande väljs Torgny Hellström. Styrelsens ordförande Michael Hjorth har meddelat valberedningen att han kommer att avgå ur styrelsen vid slutet av den extra bolagsstämman i mars. Valberedningens fullständiga förslag till den extra bolagsstämman samt ett motiverat yttrande kommer att meddelas på bolagets webbplats inför stämman. Om Torgny Hellström väljs till styrelsens ordförande vid den extra bolagsstämman i mars kommer han, i enlighet med bolagets valberedningsinstruktion, att utses till ledamot i valberedningen. Valberedningens arbete inför årsstämman fortsätter.

Torgny Hellström, född 1958, jur kand
Torgny Hellström är verksam som styrelseledamot och managementkonsult och har tidigare haft ledande positioner inom Anoto Group, senast som vd och tidigare som COO och chefsjurist. Torgnys tidigare arbeten inkluderar bland annat Vice President Litigation inom Ericssonkoncernen samt befattningar inom IBM Europe och IBM Nordic.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Precise Biometrics och DDM Holding AG.

Jan Benjaminson, född 1958, civilekonom
Jan Benjaminson har lång erfarenhet som CFO från olika noterade och onoterade softwarebolag i Sverige och är nu CFO för G-Loot, ett bolag inom e-sport. Jan har tidigare varit CFO och CEO för TargetEveryOne och han är också en av grundarna av Level Eight, ett oberoende utvecklingsbolag inom mobilspel. Jan var styrelseordförande i Massive Entertainment under åren 2000-2002.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Level Eight AB.

Kerstin Sundberg, född 1954, civilekonom
Kerstin Sundberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och finansiell rådgivare, varav de senaste 17 åren som partner hos Deloitte. Förutom revision av stora och medelstora noterade och onoterade svenska såväl som internationella företag inom olika branscher, däribland Media and Telecommunications, har Kerstin en omfattande erfarenhet av M&A och Transaction services.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i och ordförande av revisionsutskottet i Fortnox.

Valberedningen i Starbreeze består av följande ledamöter:
• Peter Sponbergs, utsedd av Varvtre AB
• Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder
• Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
• Michael Hjorth, utsedd av Indian Nation AB, tillika styrelsens ordförande

Starbreeze kommer initiera kontakt med Bolagsverket för dess utfärdande av kallelse till extra bolagsstämma.

##

För vidare information, vänligen kontakta:
Åsa Nisell, valberedningens ordförande
Tel: +46(0)8-585 922 12

Michael Hjorth, styrelseordförande
Tel: +46(0)70-265 52 73, email: [email protected]

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 07.50 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    Om författaren

    Starbreeze