Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2019

07 maj 2019 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 47,8 MSEK (110,1 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 2,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 26,7 MSEK (25,1 MSEK).
 • EBITDA uppgick till -106,7 MSEK (48,8 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 49,9 MSEK (42,6 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 11,0 MSEK i kvartalet.
 • Resultat före skatt uppgick till -167,3 MSEK (-6,4 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,52 SEK (-0,02 SEK).
 • Stockholms tingsrätt beslutade att Starbreeze företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 3 juni 2019.
 • Vid en extra bolagsstämma 7 mars 2019 valdes Jan Benjaminson, Torgny Hellström och Kerstin Sundberg till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma. Torgny Hellström valdes till styrelsens ordförande.
 • Rättighetsägaren Skybound sade upp licensavtal avseende titeln Overkill’s The Walking Dead. Starbreeze bestrider uppsägningen.

Efter periodens utgång

 • Starbreeze inklusive vissa dotterbolag befinner sig sedan 3 december 2018 i rekonstruktion. Bolaget har för närvarande inte tillräckligt med säkrade medel för att garantera fortsatt drift för de kommande 12 månaderna och förväntas få likviditetsbrist innan halvårsskiftet 2019 om inte ytterligare medel tillförs.
 • Acer Inc. påkallade konvertering av utestående konvertibellån.
 • Starbreeze sålde tillbaka förlagsrättigheterna för ”10 Crowns” till Mohawk Games.
 • Bolaget kallade till årsstämma den 4 juni 2019.
 • Bolaget har beslutat att omklassificera vissa långfristiga skulder till kortfristiga skulder per den 31 december 2018.

Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

Fokusera på spel
Vi beslutade i december 2018 att renodla verksamheten och fokuserar nu helt på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet av egna och andras spel.

Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK (110,1 MSEK), varav PAYDAY stod för 26,7 MSEK (25,1 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -106,7 MSEK (48,8 MSEK). Resultatförsämringen beror främst på lägre nettoomsättning, ökade administrativa kostnader i samband med rekonstruktionen och den negativa redovisningseffekten av försäljningen av System Shock 3 uppgående till 68,1 MSEK.

Just nu är min huvuduppgift är att hitta finansiering för bolagets framtida verksamhet. Det handlar både om en långsiktig finansiering på vilken vi kan bygga det framtida Starbreeze, men också om att se till att tillgångar som vi inte bedömer tillhör kärnverksamheten hanteras på ett kommersiellt riktigt sätt. När denna finansiering är på plats kommer vi att presentera en mer detaljerad strategi för framtiden.

I syfte att tydliggöra bolagets affär och värde pågår under ramen för rekonstruktionen en omstrukturering av bolagets tillgångar och en förenkling av den legala strukturen. Samtliga tillgångar har värderats av extern part och majoriteten av kärnverksamhetens tillgångar konsolideras i två nya legala enheter. Den ena omfattar personal, och den andra tillgångar och förlagsverksamheten för egna och andras titlar.

Det är en utmanade situation vi befinner oss i. Jag står enad med hela personalstyrkan där vi kämpar för att få rätsida på verksamheten. Vi har en mycket stark tillgång i Payday och det är på denna vi kommer att bygga Starbreeze framtid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: 08-209 208
[email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 8:00 CET.


Bilagor


Bilder

  Om författaren

  Starbreeze