Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

04 juni 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM(4 juni, 2019) – Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 4 juni 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets hemsida starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman. 

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2018 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och

revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter (dvs en ledamot utöver valberedningens föreslagna fem). Valdes, enligt valberedningens förslag, Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Harold Kim och Kerstin Sundberg (omval) samt Tobias Sjögren (nyval) till ordinarie ledamot. Därutöver nyvaldes, på förslag från aktieägare, Stefano Salbe till ordinarie ledamot. Matias Myllyrinne hade avböjt omval. Omval av Torgny Hellström till styrelsens ordförande. 

Det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget, undantaget ledamoten Stefano Salbe som förklarat sig avstå ersättning. 

Därutöver fastställde årsstämman till ersättningsutskottet ett arvode om 75 000 kronor vardera till ordförande och ledamot. Till revisionsutskottet antogs ett arvode om 400 000 kronor till ordförande och 175 000 kronor till ledamot. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning (dock inte genom kvittning eller apport). Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Ändring av bolagsordning 

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter, innebärande att styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedning

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till utseende av valberedningen. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 23:20 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze