Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2019

05 november 2019 / / Regulatoriska Nyheter

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (33,9 MSEK). PAYDAY stod för 17,5 MSEK (20,9 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till -10,9 MSEK (-37,9 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 94,9 MSEK (49,5 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 4,5 MSEK i kvartalet. 
 • Resultat före skatt uppgick till -68,4 MSEK (-102,3 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,21 (-0,26 SEK).
 • Stockholms tingsrätt beslutade att Starbreeze företagsrekonstruktion förlängs till och med 3 december 2019.

Efter periodens utgång

 • I det pågående rekonstruktionsarbetet har bolaget lämnat en bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen. Bolaget bedömer att dessa kassaflöden kommer att vara positiva, baserat på förväntade nya förlagsavtal för PAYDAY 3 och PAYDAY: Crime War under första halvan av 2020 och förväntad lansering av PAYDAY 3 under 2022–2023.
 • I rekonstruktionsarbetet har även extern revisionsbyrå värderat bolagets tillgångar. Dessa tillgångar (huvudsakligen IP-rättigheterna för PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK. Motsvarande tillgångar var i koncernens balansräkning upptagna till 341 MSEK per 30 september 2019.

Niomånadersperioden 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 14 procent och uppgick till 228,9 MSEK (267,5 MSEK). PAYDAY stod för 58,6 MSEK (77,3 MSEK).
 • EBITDA uppgick till -143,3 MSEK (63,4 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -295,7 MSEK (-82,5 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,92 SEK (-0,15 SEK). 
 • Likvida medel uppgick till 113,2 MSEK (147,5 MSEK) vid periodens utgång.


Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

PAYDAY – Bolagets kärnverksamhet

Vårt arbete med att fokusera verksamheten på spel med eget IP fortsätter som planerat och PAYDAY – vår största tillgång- är central i det arbetet. Samtidigt ser jag att våra kostnadsbesparingar över hela koncernen börjar ge effekt redan under detta kvartal. Även de administrativa kostnaderna kommer att minska ytterligare när vi är ur rekonstruktionen.

Rekonstruktionsarbetet fortsatte med samma fokus under tredje kvartalet och i september begärde vi och beviljades ytterligare förlängning av rekonstruktionen till början av december.

I och med fokuseringen av verksamheten på PAYDAY så blir vår målbild nu väldigt tydlig. Fokuseringen har givit genomslag i hela verksamheten vilket redan har visats sig i det som produceras. Hela bolaget genomsyras av en framtidsanda. Arbetet med vår viktigaste kommande produkt PAYDAY 3 har intensifierats och vi har gjort ett omtag i designfasen. 

Vi fokuserar på att hitta en bra förlagspartner under 2020. Vårt ledord i arbetet är just att hitta en god partner. Vi söker någon som är lika engagerad i PAYDAY som vi och som kan hjälpa oss att vidareutveckla produkten de kommande tio åren. I våra kontakter med potentiella förlagspartners under de senaste åren, och framförallt under de senaste tolv månaderna, har styrkan i PAYDAY varit tydlig och jag har god tillförsikt att vi kommer hitta rätt i vårt val av partner.

Universal, vår förlagspartner för mobilspelet PAYDAY: Crime War, beslutade under kvartalet att lägga ner sin förlagsverksamhet för mobilspel. Tillsammans arbetar vi nu med att på bästa sätt avsluta vårt samarbete. Vi har utvärderat om vi själva ska vara förläggare åt spelet men har konstaterat att vi sannolikt når bättre resultat med en partner som är skicklig på User Acquisition, dvs att marknadsföra och finna användare för denna typ av mobilspel. 

Inom ramen för rekonstruktionsarbetet skickades i mitten av oktober ett så kallat borgenärsbrev till samtliga borgenärer i Starbreeze AB och i de fem dotterbolag som ingår i rekonstruktionen. I brevet föreslog vi hur vi skall reglera vår frysta skuld. Jag tror och hoppas att våra borgenärer kommer att godta vårt förslag.

Starbreeze framtida fortlevnad och utveckling är mitt främsta fokusområde. En förlagsaffär för PAYDAY 3 och för PAYDAY: Crime War är viktiga komponenter, men lika viktigt är att leverera produkter av hög kvalité. Det görs i en miljö där bolaget kan fokusera vilket vi nu börjar kunna göra igen. Efter snart ett år som VD och med ett bolag under rekonstruktion, fokuserar jag tillsammans med samtliga på Starbreeze att avsluta rekonstruktionen lyckosamt. Nu när vi närmar oss slutet på detta år så ser jag optimistisk på framtiden. En framtid där vi har PAYDAY i fokus. 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze