Starbreeze informerar gällande presentation av slutgiltig rekonstruktionsplan

11 november 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (11 november, 2019) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har idag en rekonstruktionsplan samt begäran om ackordsförhandling lämnats in till Stockholms Tingsrätt. I denna plan redogör rekonstruktören bland annat för de förslag till överenskommelser som framlagts till Starbreeze borgenärer för reglering av Starbreeze skuld. 

Starbreeze befinner sig sedan den 3 december 2018 i rekonstruktion. Bolagets totala skuld uppgick per den 2019-11-06 till 395,7 MSEK.

I syfte att nå överenskommelser för reglering bolagets skulder har Starbreeze skickat ut ackordsförslag till bolagets borgenärer. Förslaget innebär att bolagets skulder återbetalas till fullo, utan nedskrivningar, för samtliga borgenärer. 

Separata förslag har framställts till Starbreeze största borgenärer, Nordea och Smilegate, tillsammans med fordringar uppgående till 320 MSEK av skulden. Förslaget till Nordea innebär bland annat att Starbreeze betalningsskyldighet är villkorad på visst sätt samt att Starbreeze ställer kompletterande säkerhet. Smilegate innehar en konvertibel om 215 MSEK utställd av Starbreeze AB. Förhandlingar gällande konvertibeln är pågående.

För de borgenärer som utgör totalt ca 75,7 MSEK av skulden, har majoriteten fått möjligheten till tiden för borgenärssammanträdet att välja ett av två återbetalningsalternativ. Som underlag till de två alternativen presenterade i borgenärsbrevet lämnade Starbreeze en bedömning av framtida kassaflöde från rörelsen baserat på vissa antaganden. Alternativen som presenterats är, i förenklad form:

  • Full återbetalning inom maximalt fem år, till 5 procent ränta, men som kan komma att betalas tidigare om vissa accelererande händelser inträffar.
  • Full återbetalning inom 364 dagar utan ränta. 

Starbreeze bedömer att total betalning till borgenärer, som väljer en återbetalning om maximalt 5 år, utifrån dessa acceleratorer kan uppgå till 40 MSEK under 2020, villkorat av att förlagsavtal tecknas för PAYDAY 3 och PAYDAY: Crime War under första halvåret 2020. 

Som en del i rekonstruktionsarbetet har utredning genomförts om bland annat hur Starbreeze fullgjort sin betalningsskyldighet av rekonstruktören. Granskningen som täcker perioden 6 månader innan, och fram till rekonstruktionstidpunkten har inte visat några oegentligheter men pekar på olika förbättringsmöjligheter. Granskningen har även föranlett ett arbete under rekonstruktionsperioden att förbättra vissa interna funktioner.

En extern revisionsbyrå har även utfört en värdering av bolagets tillgångar. Dessa tillgångar (huvudsakligen IP-rättigheterna för PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK. Motsvarande tillgångar var i koncernens balansräkning upptagna till 341 MSEK per 30 september 2019

Rekonstruktören har idag lämnat in ansökan om borgenärssammanträde under ackordsförhandling till tingsrätten som kommer att fatta beslut gällande förhandlingarna samt tidpunkten för borgenärssammanträdet inom kort.

Rekonstruktionsplanen i sin fullständiga form för samtliga bolag återfinns på bolagets hemsida: https://www.starbreeze.com/sv/investerare/rekonstruktion/

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 17:50 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze