Starbreeze och Smilegate når överenskommelse om förlängning av konvertibel till 2024 mot en uppskattad avgift om 165 MSEK. Båda efterställs & betalas från tillgängligt kassaflöde

06 december 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (6 december, 2019) – Som en del i Starbreeze rekonstruktionsarbete har Starbreeze och Smilegate nått en överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet. Konvertibelns förfallodag förlängs från februari 2020 till december 2024 och efterställs övriga skulder. Starbreeze avgift för dessa förändringar uppskattas till 165 MSEK och efterställs övriga skulder och löper på fem år till noll (0) procents ränta.

Med avsikten att reglera samtliga skulder som härrör till rekonstruktionsarbetet har Starbreeze idag träffat avtal med Smilegate gällande bolagens samtliga förehavanden, inklusive den konvertibel om 215 MSEK Starbreeze ställt ut till Smilegate. Starbreeze målsättning i rekonstruktionsarbetet är att minimera risk genom att säkerhetsställa att majoriteten av ackordet går från kortfristiga skulder till långfristiga. Det konvertibla lånet om 215 MSEK till två procents ränta med förfallodag i februari 2020 har utgjort den enskilt största skuldposten i rekonstruktionsarbetet. I och med den nya överenskommelsen skrivs villkoren för konvertibellånet om så att löptiden förlängs med samma räntevillkor till 6 december 2024. Starbreeze avgift hänförligt till de förändrade villkoren, vilket kommer att fastställas januari 2020, uppskattas till 165 MSEK. Avgiften kommer att löpa med noll (0) procents ränta och utbetalas efter det att samtliga övriga skulder under rekonstruktionen är återbetald och är kopplad till att Starbreeze har ett positivt kassaflöde. 

Som en del av avtalet har Smilegate även begärt en justerad konverteringskurs för konvertibeln. Med anledning av begäran om justerade villkor gällande lösenkursen för konvertibeln kommer styrelsen i Starbreeze AB att kalla till extra bolagsstämma inom kort där den nya konverteringskursen kommer föreslås till snittkursen för handelsdagarna 9 december 2019 – 10 januari 2020. Extrastämman kommer att hållas senast 13 januari 2020. Överenskommelsen är villkorad av att stämman godkänner förslaget. Den befintliga villkoren har en konverteringskurs om 13,49 SEK per aktie, eller med en lägsta kurs om 9,35 SEK per aktie baserat på snittpriset över de senaste 60 dagarna från tiden då konverteringen begärs. 

Smilegate har en representant i styrelsen i Starbreeze AB, har denna inte deltagit i förhandlingarna för att undvika en jävsituation. 

Denna uppgörelse är del i det större skuldregleringspaket som även innefattar avslutet, villkorat extrastämmans beslut, på samarbetet runt det Crossfire-relaterade spelprojektet och som även utannonserades idag. Mer information återfinns på bolagets hemsida. 

Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag befinner sig sedan den 3 december 2018 i rekonstruktion. Borgenärssammanträde under ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019 klockan 13:00-15:00. 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e december 2019 kl.13:10 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    Om författaren

    Starbreeze