Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké Q4 2019

11 februari 2020 / / Regulatoriska Nyheter

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (82,5 MSEK). PAYDAY stod för 50,8 MSEK (20,4 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till 26,8 MSEK (-73,7 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 221,0 MSEK (1 428,6 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 8,6 MSEK. 
 • Resultat före skatt uppgick till -156,7 MSEK (-1264,7 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,30 (-3,96 SEK).
 • Stockholms tingsrätt fastställde ackordsförslaget i företagsrekonstruktionen den 6 december 2019 och beslutet vann laga kraft den 27 december. 

Efter periodens utgång

 • Starbreeze höll extra bolagsstämma den 13 januari 2020. Stämman beslutade ändra villkoren för bolagets utestående konvertibellån där konvertibelns förfallodag förlängs till december 2024 och konverteringskursen för konvertibeln fastställs till 2,25 kronor per aktie. 

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 20 procent och uppgick till 280,0 MSEK (350,0 MSEK). PAYDAY stod för 109,4 MSEK (97,7 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till -116,5 MSEK (-10,3 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 387,9 MSEK (1 567,5 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 36,5 MSEK för helåret. 
 • Resultat före skatt uppgick till -452,4 MSEK (-1347,2 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,22 SEK (-4,20 SEK). 
 • Likvida medel uppgick till 82,8 MSEK (69,3 MSEK) vid periodens utgång.

Vd Mikael Nermark kommenterar: Fullt fokus på PAYDAY

Framgångsrik avslutning på rekonstruktionen

Den 6 december 2019 fick vi ett framgångsrikt avslut på rekonstruktionen och ackordsuppgörelser med samtliga borgenärer har uppnåtts. Vi ägnar nu vårt fulla fokus på kärnverksamheten – att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet. 

Ny DLC till PAYDAY2 resulterade i högre än förväntad omsättning och antal spelare

I oktober släppte vi nytt material till PAYDAY 2 vilket togs emot väl av vårt community och har resulterat i att antalet spelare steg till den högsta nivån på länge och att omsättningen för det fjärde kvartalet har varit hög. 

Detta bådar gott och bekräftar intresset för en framtida lansering av PAYDAY 3 samt ger oss en stabil bas att fortsätta arbeta med. Starbreeze kommer under 2020 att släppa fler uppdateringar till PAYDAY 2. Från och med den 3 januari får försäljningen ytterligare draghjälp genom att Starbreeze andel av försäljningen från Steam har ökat från 70 till 75 procent.

Fruktsamma samtal avseende förlagsavtal för PAYDAY 3 

Vi för fortsatt diskussioner angående ett förlagsavtal för PAYDAY 3 och avser att presentera ett sådant innan utgången av det första halvåret 2020. PAYDAY är bolagets viktigaste varumärke och vi söker efter en god partner som kan ge finansiell stabilitet och besitter de marknadsförings- och distributionsresurser som krävs för att möjliggöra bästa möjliga lansering och vidare utveckling av produkten. 

Diskussioner avseende ett förlagsavtal för PAYDAY: Crime War fortlöper samtidigt och vi är optimistiska om att även här kunna presentera ett förlagsavtal innan utgången av det första halvåret 2020. 

Fokus på att bygga en framgångsrik organisation

Vi har löpande under kvartalet fortsatt att lägga stort fokus på att utveckla och stärka organisationen där arbetet med att skapa en effektivare organisation och en mindre kostnadskostym som är anpassad för dagens läge har varit framgångsrikt. Framförallt är jag stolt över att vissa tidigare medarbetare har valt att komma tillbaka till oss. 

Med en tydligare organisationsstruktur där varje utvecklare har ett produktägarskap skapar vi en organisation med bättre sammanhållning och kontinuitet för att kunna bygga bättre spel. 

Bolagets löpande kostnader har minskat kraftigt sedan rekonstruktionen inleddes. Detta har åstadkommits genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar bland personal, inköp och genom att bland annat hyra ut en tredjedel av bolagets kontorsyta vid huvudkontoret i Stockholm.  

Med ett lyckosamt avslut av rekonstruktionen, ökat intresse för PAYDAY 2, lovande samtal angående förlagsavtal för PAYDAY 3 och PAYDAY: Crime War samt en effektivare organisation ser vi optimistiskt på framtiden och ett företag som återigen skapar spel med hög efterfrågan. 

Mikael Nermark
Vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze