Starbreeze har genomfört en riktad nyemission om 51,3 miljoner kronor bestående av A-aktier, till ett flertal välrenommerade institutionella investerare, bland andra Swedbank Robur, AP1 och AP4

19 februari 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (19 februari, 2020) – Som ett led i finansieringen av verksamheten har Starbreeze AB idag genomfört en riktad nyemission av 32 936 784 A-aktier, till en teckningskurs om 1,557 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för A-aktien den 18 februari 2020. Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet som erhölls på Starbreeze årsstämma 4 juni 2019. Huvudsakliga tecknare i den riktade nyemissionen utgörs av ett flertal välrenommerade svenska institutionella investerare såsom Swedbank Robur, Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Den likvid om 51,3 MSEK som tillförs bolaget är i sin helhet villkorad av att användas till den operativa verksamheten i New Starbreeze Publishing AB och ej till att betala bolagets utestående skulder. Emissionen omfattar endast A-aktier vilket villkorats av de institutionella investerarna.

”Denna nyemission är en viktig del av bolagets uppfyllande av rekonstruktionsplanen och en del i finansieringen av verksamheten. Vi ser det som en positiv bekräftelse av det vi gör”, säger Torgny Hellström, styrelsens ordförande.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning på för Starbreeze attraktiva villkor i enlighet med rekonstruktionsplanen, vilket förväntas förbättra den långsiktiga stabiliteten för bolaget. Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses endast användas i den operativa driften, att utveckla spel med PAYDAY 3 i fokus.

Det i företrädesemissionen emitterade 32 936 784 A-aktierna kommer efter transaktionen, att representera 9,1 % av aktiekapitalet och 29,0 % av rösterna. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 362 304 633 aktier, varav antalet A-aktier är 85 783 735 och antalet B-aktier 276 520 898. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,0 % baserat på det totala antalet aktier och cirka 29,0 % av det totala antalet röster i Starbreeze vid tidpunkten för emissionen. Aktiekapitalet ökar med 658 735,68 kronor från cirka 6 587 357 kronor till cirka 7 246 092,68 kronor.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, styrelseordförande
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari, 2020 kl. 21:20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze