Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

30 april 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (30 april 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 46 838 och antalet A-aktier minskade med samma antal under april till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 421 542. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under april 2020 omvandlades 46 838 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 april 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 483 403 A-aktier och 276 821 230 B-aktier. Antalet röster uppgår till 1 131 655 260.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 15.20 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze