Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

13 maj 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 13 maj 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets hemsida starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. 

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2019 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Valdes, enligt valberedningens förslag, Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg (omval) samt Anna Lagerborg (nyval) till ordinarie ledamot. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande. 

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 800 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver fastställde årsstämman till ersättningsutskottet ett arvode om 75 000 kronor vardera till ordförande och ledamot. Till revisionsutskottet fastställdes ett arvode om 350 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till ledamot. Arvode till revisor fastställdes enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Ändring av bolagsordning 

Årsstämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande lagändring.  

Valberedning

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till utseende av valberedningen. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut 

Årsstämman beslutade att avslå aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut om att avsluta omstämplingen av aktier av serie A till aktier av serie B.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande 
[email protected]

Maeva Sponbergs, EVP Communication 
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 18:20 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze