Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020

12 maj 2020 / / Regulatoriska Nyheter

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,0 MSEK (47,8 MSEK). PAYDAY stod för 21,7 MSEK (26,7 MSEK), i jämförelsesiffran för 2019 ingår engångsintäkter om 13,2 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 10,5 MSEK (-106,7 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 10,4 MSEK (49,9 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 3,8 MSEK (11,0 MSEK). 
 • Resultat före skatt uppgick till -97,3 MSEK (-167,3 MSEK). 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 (-0,52 SEK).
 • Den 13 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma där det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för bolagets utestående konvertibellån. Konvertibelns förfallodag förlängdes till 6 december 2024 och konverteringskursen fastställdes till 2,25 kronor per aktie.
 • Starbreeze har genomfört en riktad nyemission av A-aktier om 51,3 miljoner kronor till institutionella investerare, bland andra Swedbank Robur, AP1 och AP4.
 • Mats Juhl har blivit utsedd till Chief Financial Officer (CFO), och tillträdde sin tjänst 4 maj 2020.

Vd Mikael Nermark kommenterar: Allt fokus på PAYDAY

I det första kvartalet har vi fortsatt att ägna vårt fulla fokus på att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet. 

Till följd av ett förändrat levnadssätt i spåren efter COVID-19 samt lanseringen av PAYDAY2: Silk Road – Cartel Business har efterfrågan på våra produkter ökat under kvartalet. 

Våra samtal med potentiella partners, avseende framtida förlagsav-tal för PAYDAY3, fortgår i positiv anda. Dock har reserestriktioner till följd av COVID-19 delvis fördröjt de pågående förhandlingarna. Vi är fortsatt optimistiska om att få ett bra förlagsavtal på plats.

COVID-19 har haft stor effekt på vår omvärld och så även på oss som bolag. För att säkerställa allas välmående så arbetar samtliga medarbetare på distans sedan mitten av mars. Ett nytt arbetssätt för många men som fungerar väl, och vad vi kan se utan påverkan på vår produktivitet. Samtidigt ser vi att de tidigare genomförda kostnadsbesparingarna nu är på plats och har full effekt. Under kvartalet genomförde vi även en nyemission som skapar en långsiktig stabilitet för bolaget. 

Fokus framöver är att fortsatt upprätthålla en god och högkvalitativ produktion samt att nå ett bra förlagsavtal för PAYDAY 3.

Mikael Nermark

Vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 
Maeva Sponbergs, EVP Communication

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze