Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

13 augusti 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM– Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls idag den 13 augusti 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra § 4 och § 5, p. 5.1 i bolagsordningen genom att justera gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier. Enligt den ändrade bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. 

Den extra bolagsstämman godkände även styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 20 augusti 2020 är registrerad som aktieägare i Starbreeze att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och serie B. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckningskursen är fastställd till 0,69 kronor per aktie.

Nedan följer den preliminära tidplanen för nyemissionen.

18 augusti 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
18 augusti 2020 Sista handelsdag i Starbreeze-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen
19 augusti 2020 Första handelsdag i Starbreeze-aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen
20 augusti 2020 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
24 augusti – 3 september 2020 Handel i teckningsrätter
24 augusti – 7 september 2020 Teckningsperiod
24 augusti – 9 september 2020 Handel i betalda tecknade aktier 1 (BTA 1). Vänligen notera uppdaterad sista dag för handel jämfört med vad som tidigare kommunicerats.
9 september 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande 
[email protected]

Maeva Sponbergs, EVP Communication 
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 14:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze