Starbreeze företrädesemission övertecknad

09 september 2020 / / Disclaimer,Regulatoriska Nyheter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande 

9 september 2020 | 08:45 CEST | Regulatorisk

Utfallet i företrädesemissionen i Starbreeze (”Starbreeze”) visar att 81 087 339 aktier av serie A och 262 210 018 aktier av serie B, motsvarande cirka 95 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter. Dessutom har ansökningar om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 146 procent av de erbjudna aktierna tagits emot. Totalt har 3 641 745 aktier av serie A och 15 365 531 aktier av serie B, motsvarande cirka 5 procent av de erbjudna aktierna, tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör således teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 241 procent av de erbjudna aktierna och inga garantiåtaganden kommer därmed att utnyttjas.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 18 augusti 2020. Meddelande om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 9 september 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 11 september 2020, enligt instruktioner på avräkningsnotan. De som har tecknat aktier genom en förvaltare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA 1) är den 9 september 2020. När ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att konverteras till nya aktier. Nya aktier som har tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter förväntas handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 15 september 2020. Nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 24 september 2020.

Mikael Nermark, VD och koncernchef för Starbreeze, kommenterar utfallet:

”Vi är glada över det stora intresset för vår företrädesemission och jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som deltog i emissionen. Vi kan nu ta viktiga steg framåt, det första steget är fortsatt utveckling av PAYDAY 3.”

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med 7 246 092,69 SEK, från nuvarande 7 246 092,69 SEK, till 14 492 185,38 SEK genom emission av 84 729 084 nya aktier av serie A och 277 575 549 nya aktier av serie B. Efter företrädesemission kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till 724 609 266 aktier, varav 169 458 168 aktier av serie A och 555 151 098 aktier av serie B.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med företrädesemissionen. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med företrädesemissionen och Bolagets efterlevnad av rekonstruktionsplanen och ackordet.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som Starbreeze offentliggjorde den 18 augusti 2020.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Starbreeze kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze