Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2020

10 november 2020 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,1 MSEK (21,1 MSEK). PAYDAY stod för 31,1 MSEK (17,5 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till 11,7 MSEK (-10,9 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 7,8 MSEK (94,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -8,2 MSEK (-68,4 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,21 SEK).
 • Den digitala distributionsplattformen Steams sommarrea har bidragit positivt till försäljningen i kvartalet.
 • Den 13 augusti hölls en extra bolagsstämma i Starbreeze vilken godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen slutfördes under september månad.

Niomånadersperioden 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (228,9 MSEK). PAYDAY stod för 80,8 MSEK (58,6 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till 44,0 (-143,3 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 28,7 MSEK (166,9 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 8,9 MSEK (28,1 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -114,1 (-295,7 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,30 SEK (-0,92 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 193,2 MSEK (113,2 MSEK).

Tf. vd Tobias Sjögren kommenterar: Starkt PAYDAY IP ger stabilitet

Den positiva utvecklingen fortsatte under det tredje kvartalet, ett kvartal som har karaktäriserats av god efterfrågan på PAYDAY 2 och en övertecknad företrädesemission. Nettolikviden från emissionen om cirka 220 MSEK möjliggör förstärkning av utvecklingsteamet och att ytterligare milstolpar i våra projekt kan passeras enligt utvecklingsplanen för PAYDAY.

Den fortsatt goda försäljningen av PAYDAY 2 visar på styrkan kring vårt franchise och dess community, vilket ger oss en stabil grund att stå på inför lanseringen av PAYDAY 3. Sammantaget är vår bedömning att utvecklingskapitalet nu är tillräckligt för att utveckla PAYDAY fram till slutet av 2021. Samtidigt möjliggör det för oss att, på bästa möjliga vis, kunna slutföra ett förlagsavtal för PAYDAY 3.

I enlighet med rekonstruktionsplanen genomförde vi efter periodens slut den första betalningen till delar av borgenärskollektivet. Betalningen var ett viktigt steg på vägen mot att minska de löpande finansiella kostnaderna och stärka bolagets finansiella ställning.

Efter periodens slut meddelade Mikael Nermark att han avgår som VD på grund av personliga skäl. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare.

Jag ser verkligen fram emot att vidareutveckla bolaget och arbeta med det mycket kompetenta och målinriktade teamet på Starbreeze. Styrkan i PAYDAY 2 samt genomförda och kommande lanseringar av innehåll ger oss goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik utveckling av PAYDAY 3. Starbreeze tar med detta nya steg i rätt riktning för varje dag som går och jag ser med tillförsikt på framtiden när vi nu fortsätter resan framåt.

Tobias Sjögren

Tf. vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze