Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2021

12 maj 2021 / / Regulatoriska Nyheter

Stockholm, 12 maj 2021

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Starbreeze AB (publ):s årsstämma den 12 maj 2021 genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstämman.Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman valde, enligt valberedningens förslag, Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Anna Lagerborg och Kerstin Sundberg (omval) samt Mike Gamble och Thomas Lindgren (nyval) till ordinarie styrelseledamöter. Tobias Sjögren, som den 24 mars 2021 utsågs till ordinarie verkställande direktör i Starbreeze, hade avböjt omval. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget, 280 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 120 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 70 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade också att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare, innefattande ett tillägg till tidigare gällande riktlinjer som innebär att ledande befattningshavare utöver årlig rörlig ersättning ska kunna erhålla rörlig kontantersättning i form av en long term incentive bonus (LTI-bonus).

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio (10) procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor samt i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda lagändringar.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande

[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 16:00 CET. 
 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze