Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

30 juni 2021 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, 31 juni 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 867 594 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 16 808 346.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under juni 2021 omvandlades 1 867 594 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 juni 2021 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 166 877 565 A-aktier och 557 731 701 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 226 507 351.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 14.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze