Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

11 maj 2022 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (27,9). PAYDAY stod för 23,3 MSEK (26,9).
  • EBITDA* uppgick till 4,6 MSEK (22,6).
  • Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK (14,5).
  • Resultat före skatt uppgick till -23,8 MSEK (-4,2).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 SEK (-0,01).
  • Likvida medel uppgick till 112,6 MSEK (148,5).
  • Den 9 mars släpptes framgångsrikt Mountain Master Heist, det fjärde och sista kapitlet i serien City of Gold.

VD Tobias Sjögren kommenterar: VI UTVECKLAR NYTT IP FÖR FRAMTIDA SPELSLÄPP.

Vi fortsätter att växa vårt utvecklingsteam enligt plan och under första kvartalet i år har teamet vuxit med 12 medarbetare för att vid kvartalets utgång uppgå till totalt 150 medarbetare.

Utvecklingen av PAYDAY 3 följer den utvecklingsplan vi har och utvecklingen av innehåll i PAYDAY 2 fortgår med samma höga ambition som föregående år. Under kvartalet släppte vi framgångsrikt Mountain Master Heist, det fjärde och sista kapitlet i serien City of Gold. Intresset för PAYDAY 2 är fortsatt högt och vår MAU under kvartalet uppgick som högst till strax över 800 000 spelare, en hög nivå av engagemang som visar på populariteten i spelet 8 år efter lansering.

Försäljningsmässigt såg vi under kvartalet en nedgång jämfört med föregående år på PC från 22,6 MSEK föregående år till 19,0 MSEK i år medan försäljningen på konsol ligger i linje med föregående år. Nedgången i försäljningen på PC är relaterad till ett flertal faktorer. En stark avslutning på föregående år kopplat till genomförda aktiviteter i slutet på 2021 som 10-årsjubileum av IP:et PAYDAY och 8-årsjubileum av PAYDAY 2 hade sannolikt en avmattande effekt på försäljningen i första kvartalet. En återgång till en mer normal tillvaro efter tidigare Covid restriktioner innebar troligen att försäljningen minskade något samtidigt som den turbulens vi ser i vår omvärld och det fruktansvärda vi ser i Ukraina specifikt skapar en osäkerhet. Vi har också sett en ökad volym i antalet spelsläpp under det senaste halvåret vilket medför ökad konkurrens om spelarnas uppmärksamhet. Vi planerar under kommande kvartal fortsätta att släppa högkvalitativt innehåll till PAYDAY 2 dels mer frekvent jämfört med 2021 och även paketerat som större bundles för att säkerställa att vi bibehåller en hög försäljning även framöver.

Vår publishingavdelning har fokus på att fortsätta utveckla försäljningen av PAYDAY 2 på nuvarande och fler plattformar och jag har fullt förtroende för att de åtgärder vi vidtar kommer bidra positivt till försäljningen framöver.

Kvartalets resultat, EBITDA, uppgick till 4,6 MSEK vilket som förväntat är lägre än motsvarande period föregående år. Enligt vår utvecklingsplan så kommer vår organisation relaterat till PAYDAY 3 vara som störst under 2022. Enligt vår strategi fortsätter vi även att utöka vår organisation för att kunna utveckla fler spel och nya affärsmöjligheter med följden att våra personalkostnader är högre än föregående år. EBITDA påverkas även negativt av en lägre försäljningsvolym på PC.

Vi utvärderar för närvarande flertalet möjligheter att växa vår portfölj av spel och bredda vår affär. Detta kan ske dels genom förvärv av andra verksamheter och varumärken, publicering av andras spel samt utveckling av fler underhållningsprodukter och spel på PAYDAY IP:t.

Vi har under kvartalet startat ett projekt för att i egen regi utveckla ett nytt spel med sikte på release under 2025. Detta spel kan vara baserat på ett licenserat varumärke men vi jobbar samtidigt med att utveckla nya IP:n internt.

Vår strategi för nya spel är att använda vår erfarenhet inom games as a service och förmåga att skapa starka communities som skapar långsiktigt underhållningsvärde för våra spelare och intäkter över lång tid för Starbreeze. Fler spel och egna IP:n innebär att vi säkerställer en långsiktig och differentierad intäktsmodell som bidrar till att bygga Starbreeze starkare som bolag.

Tobias Sjögren

CEO Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Kvartalet presenteras den 11 maj 2022 kl 09.00 via: https://www.finwire.tv/webcast/starbreeze/q1-presentation-2022/

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 07:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze