Starbreeze AB – Stämmokommuniké 2022

12 maj 2022 / / Regulatoriska Nyheter

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2022

STOCKHOLM, 12 maj 2022 – Vid årsstämman som hölls idag den 12 maj 2022 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2021.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman valde, enligt valberedningens förslag Torgny Hellström, Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg till ordinarie styrelseledamöter. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Alexander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 260 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget, 175 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 65 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade också att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande

[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 15:00 CEST. 
 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com.


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze