Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q2 2022

18 augusti 2022 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,8 MSEK (32,0). PAYDAY stod för 30,0 MSEK (31,5).
  • EBITDA uppgick till 18,1 MSEK (-51,8).
  • Av- och nedskrivningar uppgick till 14,8 MSEK (15,5).
  • Resultat före skatt uppgick till -10,8 MSEK (-80,0).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,11).
  • Den 21 juni släpptes framgångsrikt Midland Ranch Heist som är en del av kampanjen Texas Heat.

VD Tobias Sjögren kommenterar: VI FORTSÄTTER ENLIGT VÅR STRATEGI ATT UTVECKLA STARBREEZE

Spelmarknaden första halvåret 2022 har generellt varit stark, men visat på viss volatilitet och förändring. I vår omvärld ser vi stigande räntor och inflation, fallande aktiekurser, krig i Ukraina, Covid-19 och en allmänt stor osäkerhet. I branschen ser vi dock en fortsatt hög spelaraktivitet och stark efterfrågan på medarbetare, även om vi samtidigt som de flesta andra gamingbolag ser försäljningsvolymer som är lägre än föregående år. Utvecklingen av PAYDAY 3 fortgår enligt vår utvecklingsplan, försäljningen av PAYDAY 2 går fortsatt bra och vi fortsätter att attrahera och rekrytera rätt medarbetare under första halvåret 2022, men vi är naturligtvis ödmjuka inför den osäkerhet vi ser i vår omvärld och att ekonomin på kort tid har gått från högkonjunktur till en framtid med större osäkerhet. För att säkerställa en långsiktig och lönsam verksamhet är det viktigaste för oss att leverera högkvalitativt innehåll till våra spelare och växa och vårda vårt community samt att vara den bästa arbetsgivaren för spelutvecklare.

Utvecklingen av nytt innehåll till PAYDAY 2 fortgår med hög ambition, dels för att säkerställa det höga intresset för spelet och bibehålla en bra försäljning men även för att ge bästa möjliga förutsättningar för lanseringen av PAYDAY 3. I juni släpptes framgångsrikt Midland Ranch Heist som är en del av vår nya kampanj Texas Heat, och vi har dessutom löpande under kvartalet gjort mindre släpp och uppdateringar. Under kvartalet uppgick vår MAU som högst till 585 000 spelare, vilket är en fortsatt hög engagemangsnivå även om andra kvartalets högsta uppmätta nivå är något lägre än under årets första kvartal.

Försäljningsmässigt uppgick PC under kvartalet till 24,7 MSEK (27,3), vilket är en nedgång på cirka 9 procent, och för konsol såg vi en försäljningsökning på cirka 19 procent till 5,5 MSEK (4,6). Sammantaget uppgick kvartalets nettoförsäljning till 31,8 MSEK (32,0). Kvartalets underliggande försäljning är bra jämfört med de senaste årens nivåer och vi hade dessutom en positiv effekt tack vare en starkare valuta i USD. Omsättningsminskningen jämfört med en stark försäljning samma period föregående år på Steam i USD uppgick till cirka 25 procent vilket är i linje med föregående kvartal. Försäljningen för PAYDAY 2 sjönk, likt marknaden i övrigt, mer i slutet av kvartalet än under kvartalets inledning vilket indikerar en sannolik minskad försäljning även i tredje kvartalet då vi möter starka jämförelsesiffror från tredje kvartalet 2021.

Kvartalets resultat, EBITDA, uppgick till 18,1 MSEK jämfört med justerat resultat motsvarande kvartal föregående år om 16,8 MSEK.

Nedgången i försäljningen på PC beror som tidigare nämnts på flera olika faktorer, men marknaden verkar återgå till en mer normal tillvaro och volymer före tidigare positiva försäljningseffekter relaterade till Covid och restriktioner. Antalet konkurrande spelsläpp har varit högt under första halvåret vilket innebar konkurrens om spelarnas uppmärksamhet.  Men då PAYDAY 2 är ett spel som på grund av sin ålder har en relativt sett lägre prisbild jämfört med de nya spelen har vi en bra positionering. Och i vanlig ordning har vi flera PAYDAY 2 släpp vilket kommer bidra positivt till försäljningen kommande kvartal. Vårt stora och engagerade community och intresset för PAYDAY 2 är en av nycklarna för att genomföra en stark och framgångsrik lansering av PAYDAY 3 under nästa år.

Vi fortsätter att utöka vårt utvecklingsteam enligt plan och under kvartalet har teamet vuxit med två personer för att vid kvartalets utgång uppgå till totalt 152 medarbetare. Enligt vår utvecklingsplan kommer vår organisation relaterat till PAYDAY 3 vara som störst under hösten 2022 samtidigt som vi, i linje med vår strategi, fortsätter att förstärka organisationen för att kunna utveckla fler spel och nya affärsmöjligheter. Detta kan som tidigare har nämnts ske genom förvärv av andra verksamheter och varumärken, publicering av andras spel samt utveckling av fler underhållningsprodukter och spel på PAYDAY IP:t. Under kvartalet startade vi projekt för att utveckla nya IP:n och nya spel och vi arbetar på flera fronter med vad som skall blir vårt nästa spel med sikte på release under 2025. Vår strategi för nya spel är att använda vår erfarenhet inom games as a service och vår förmåga att skapa starka communities som bygger långsiktigt underhållningsvärde för våra spelare och intäkter över lång tid för Starbreeze. Fler spel och egna IP:n innebär att vi säkerställer en långsiktig och differentierad intäktsmodell som bidrar till att bygga Starbreeze starkare som bolag.

Tobias Sjögren
CEO Starbreeze

Denna information är sådan som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18 07:30 CET.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Kvartalet presenteras den 18 augusti 2022 klockan 11.00
på: www.finwire.tv/webcast/starbreeze/q2-2022/

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze