Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q3 2022

17 november 2022 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 38,7 MSEK (34,7). PAYDAY stod för 36,1 MSEK (31,2).
  • EBITDA* uppgick till 24,4 MSEK (19,9).
  • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,4 MSEK (15,0).
  • Resultat före skatt uppgick till -7,5 MSEK (-8,0).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
  • Den 21 juni släpptes framgångsrikt Midland Ranch Heist som är en del av kampanjen Texas Heat.

VD Tobias Sjögren kommenterar: Publishing och Softlaunch, viktiga milstolpar

Osäkerheten i vår omvärld är påtaglig, dock visar sig spelmarknaden fortsatt stark och så även engagemanget i PAYDAY. Vi såg en stark försäljning i PAYDAY 2 för PC under kvartalet, drivet av ett framgångsrikt släpp av DLC:n Midland Ranch Heist som är en del av årets säsong Texas Heat. Utvecklingen av nytt högkvalitativt innehåll till PAYDAY 2 fortsätter liksom den starka efterfrågan hos våra spelare.

Utvecklingen av PAYDAY 3 fortgår enligt plan och tillsammans med vår co-publishing partner Plaion (som har bytt namn från Koch Media Group) arbetar vi intensivt med att säkerställa en framgångsrik lansering under 2023. Många väntar förväntansfullt på mer information kring exakt lanseringsdatum och på att få se innehåll från spelet, något vi kommer att återkomma till närmre lansering.

Under oktober månad genomförde vår partner PopReach en soft launch av mobilspelet PAYDAY Crime War i Filippinerna. Soft launch innebär att spelet testas på en mycket begränsad marknad för att samla in information från spelare i syfte att säkerställa bästa möjliga spelarupplevelse inför en global lansering under 2023. Det innebär inte att lanseringsdatumet är fastställt än men när det är fastställt kommer det informeras i första hand från PopReach. Det känns mycket bra att se PAYDAY utvecklas på flera plattformar och jag ser fram emot att erbjuda en mycket bredare upplevelse för våra kunder under 2023.

Vår studio växte något under kvartalet, vi har ökat antalet anställda från 152 till 156 medarbetare. Det är helt enligt plan då vi ligger på full teamstorlek i PAYDAY 3. Vi fortsätter arbetet med att bygga en långsiktig och lönsam verksamhet, där vi levererar högkvalitativt innehåll till våra spelare och växer och vårdar vårt community samtidigt som vi arbetar på att vara den bästa arbetsgivaren för spelutvecklare.

Under kvartalet uppgick vår MAU som högst till 727 000 spelare, vilket är en ökning med cirka 140 000 månatliga spelare jämfört med föregående kvartal. En fortsatt hög engagemangsnivå driver på vår försäljning, samtidigt som vårt community växer och uppgår nu till närmre 8,5 miljoner medlemmar på Steam.

Försäljningsmässigt uppgick omsättningen för PC under kvartalet till 31,7 MSEK (26,7), vilket är en ökning om cirka 19 procent, medan vi för konsol såg en något lägre försäljning om cirka 4,6 MSEK (4,7). Sammantaget uppgick kvartalets nettoförsäljning till 38,7 MSEK (34,7), vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år om cirka 12 procent. Kvartalets underliggande försäljning är bra jämfört med de senaste årens nivåer och vi hade dessutom en positiv effekt tack vare en starkare USD valutakurs. Omsättningen på Steam i USD minskade med cirka 10 procent, jämfört med en stark försäljning samma period föregående år, men visar ett mindre gap mot föregående år jämfört med årets tidigare kvartal. De marknadsinitiativ och lanseringar som vi genomförde under senare delen av kvartalet togs emot positivt, vilket bidrog till en bra försäljning även jämfört med ett mycket starkt kvartal föregående år.

Kvartalets resultat, EBITDA, uppgick till 24,4 MSEK (19,9), vilket är en ökning om 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen, framför allt för PC, varierar något mellan kvartalen, vilket beror på flera olika faktorer. Marknaden har förvisso återgått till en mer normal nivå, men den osäkerhet vi ser i vår omgivning relaterat till inflation och högre räntor skapar en osäkerhet om den framtida styrkan i marknaden. Men det väletablerade varumärket PAYDAY och den lojala spelarbas som vi har motverkar till viss del dessa osäkerheter och ger en stabil grund. Vi har för avsikt att genomföra flera PAYDAY 2 DLC släpp framöver, vilket kommer bidra positivt till försäljningen kommande kvartal.

I linje med vår strategi att växa Starbreeze har vi under oktober tecknat ett publishingavtal för spelet The Tribe Must Survive tillsammans med utvecklaren Walking Tree Games. Det är en viktig milstolpe för oss, när vi nu kan ta steget och återlansera affärsområdet 3:e parts publicering. Vår erfarenhet från PAYDAY 2, att bygga långsiktiga intäktsgenererande spel och kundrelationer tar vi nu vidare till flera produkter. Vår mission är att bygga ett starkt Starbreeze community genom att erbjuda ytterligare produkter med lång livstid och att knyta ihop dem i vårt användarsystem ”Starbreeze Nebula”. Att vi nu växer Publishing-teamet ger oss möjligheter till ett större eget ansvar för de spel som vi själva utvecklar efter PAYDAY 3. En kombination av fler spel tillsammans med våra egna IP:n innebär att vi säkerställer en långsiktig och differentierad intäktsmodell som bidrar till att bygga Starbreeze starkare som bolag.

Tobias Sjögren
CEO Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 07:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze