Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

28 februari 2023 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, 28 februari 2023 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 800 551 och antalet A-aktier minskade med samma antal under februari till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 7 204 959.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under februari 2023 omvandlades 800 551 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 28 februari 2023 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 165 460 793 A-aktier och 559 148 473 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 213 756 403.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO

Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze