background-img

Bolagsstyrning

Starbreeze Investerare

Bolagsstyrning

Starbreeze bolagsstyrning styrts av Nasdaqs regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering och bemyndigande- och finanspolicymanual. Vidare har Starbreeze också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.