background-img

Bolagsordning

Starbreeze Investerare

BOLAGSORDNING

1            Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Starbreeze AB (publ).

2            Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3            Bolagets verksamhet

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, marknadsföring, licensiering, förläggande, försäljning och/eller distribution av programvaror, utrustning och/eller varumärken avseende interaktiv underhållning och/eller produkter och tjänster inom området ”viritual reality”, såväl för konsumenter som för professionella användare, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4            Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kr och högst 28 000 000 kr.

5            Aktier

  • Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och va1je B-aktie skall medföra en (1) röst. I övligt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
  • Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B­ aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och idén mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B- aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

  • A-aktier skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal A-aktier som skall omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

6            Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

7            Revisor

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

8            Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

9            Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

10         Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

11         Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.