background-img

Bolagsstämman

Starbreeze Investerare

Bolagsstämman

Dokumentation för bolagsstämmor
Årsstämma 2019 (2019-06-04)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019, och
  • dels göra anmälan till Bolaget senast tisdagen den 28 maj 2019, helst före kl. 16.00, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@starbreeze.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakt i original och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Dokumentation Årsstämma 2019

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma 2019 i Starbreeze (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 § ABL
Starbreeze årsredovisning 2018
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från Starbreeze årsstämma 2019
Starbreeze Presentation Årsstämman 2019
Protokoll från årsstämman i Starbreeze 2019

 

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslutet. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ambitionen är att styrelseordföranden tillsammans med beslutsför styrelse samt den verkställande direktören ska närvara vid bolagsstämman. Stämmans ordförande ska nomineras av valberedningen och väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa Koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer. 

Extra bolagsstämma kan samman­kallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter stämman. 

Under räkenskapsåret 2018 ägde årsstämman rum den 9 maj 2018. Under räkenskapsåret 2019 har hittills en extra bolagsstämma ägt rum. Nästa årsstämma planeras att äga rum den 3 juni 2019.

Arkiv från tidigare bolagsstämmor
Dokumentation extra bolagsstämma 2019-03-07
Protokoll Extrastämma 2019-03-07
Starbreeze kommuniké från extra stämma
Presentation Starbreeze Mars 2019 Extrastämma
Presentation av styrelseledamöter
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför extra bolagsstämma
Kallelse till Extrastämma 2019-03-07
Fullmaktsformulär
Dokumentation Extra bolagsstämma 2018-09-14
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Kallelse till extra stämma
Fullständiga förslag
Bilaga A: Justerade konvertibelvillkor
Fullmaktsformulär
Dokumentation Årsstämma 2018
Protokoll från Årsstämman i Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze
Kallelse till årsstämma 2018 i Starbreeze
Fullständiga förslag
Valberedningens förslag
Bilaga A: Villkor för teckningsrätter
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
 Årsredovisning
 Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Extra stämma 2018-03-20
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Korrigerat beslut om företrädesemission
Kallelse till extra stämma
Fullmaktsformulär
Styrelseredogörelse
Revisorsyttrande
Anmäl dig till extra stämman

 

Årsstämma 2017 (2017-05-11)
 Kallelse till årsstämma 2017 i Starbreeze AB (publ) 2017-05-11
  Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017
  Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB
  Starbreeze AB Stämmoprotokoll med bilagor 2017
Extra stämma (2016-09-09)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09
 Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
 Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
 Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-09-09

 

Årsstämma 2016 (2016-05-25)
Protokoll från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
CEO presentation Starbreeze AGM 2016 (English)
 Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
 Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

 

Extra stämma (2016-02-22)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-02-22
 2016-02-08 – Styrelsens förslag om aktieemmission
 Styrelsens redogörelse 13_6 och 15_8
 Revisorsyttrande 8 februari 2016
 2016-02-19 Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB
 2016-02-22 KORRIGERAD Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-02-22

Årsstämma 2015 (2015-11-12)
 Protokoll Årsstämma 2015-11-12
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015-11-12
CEO Remarks Starbreeze AGM 2015
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma 
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
 Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)
Punkt 17 – Bolagsordning SBZ
  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner
Extra stämma (2015-06-12)
Protokoll EGM 12 juni 2015
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”fa-file-text-o”] 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

Extra stämma (2015-06-05)
Protokoll extra stämma 5 juni 2015
 2015-06-05 Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman
 2015-06-05 Pressmeddelande Starbreeze AB (publ) Kommunike extra bolagsstämma
 2015-05-06 Kallelse till extrabolagsstamma i Starbreeze AB (publ)
 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22
Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22
 Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma
Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22
Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22
Årsstämma 2014 (2014-11-13)
 Kommuniké från årstämma 2014
 Protokoll årsstämma 2014-11-13
CEO Remarks, Annual Shareholder’s Meeting 2014
Kallelse till årsstämman 2014-11-13
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2014
 Power of Attorney for the annual general meeting 2014-11-13
 Fullmaktsformulär till årstämman 2014-11-13
Extra stämma (2014-05-15)
 Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-05-15
 Pressmeddelande kallelse till extra bolagsstämma 2014
 Styrelsens fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma 2014
 Valberednings förslag till beslut extrainkallad bolagsstämma 2014
 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap
 Revisorns yttrande över väsentliga händelser extra inkallad bolagsstämma 2014
 Protokoll Extra Bolagsstämma 2014-05-15
Årsstämma 2013 (2013-11-21)
 Kommuniké från årstämma 2013
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2013
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2013
 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot
 Protokoll årsstämma 2013-11-21
 Fullmaktsformulär Starbreeze årsstämma 2013-11-21
Årsstämma 2012 (2012-11-22)
 Kommuniké från årsstämma 2012
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2012
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2012
 Pressmeddelande 2012-04-19 förslag till företrädesemission
Protokoll Årsstämma 2012-11-22