background-img

Bolagsstämman

Starbreeze Investerare

Bolagsstämma 2023

Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932 kommer den 11 maj 2023 hålla årsstämma i Stockholm. ABL 7:15-16 De aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit med denna begäran till Styrelsen senast sju veckor före årsstämman, den 23 mars 2023.

Bolagsstämman

Starbreeze högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) väljs bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Bolagsstämman beslutar också om vinstutdelning, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt övriga viktiga frågor.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens industri. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Starbreeze tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Arkiv från tidigare bolagsstämmor
Dokumentation Årsstämma 12 maj 2022 (2022-05-12)
Starbreeze AB – Stämmoprotokoll årsstämma 2022
Kallelse till Årsstämma 12 Maj 2022
Fullmaktsformulär 2022
Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om
nyemission
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Formulär för Poströstning och Anmälan
Anmälan via Euroclear

Starbreeze AB Årsredovisning 2021
Starbreeze AB Ersättningsrapport 2021
Starbreeze AB Hållbarhetsrapport 2021
Revisors yttrande bolagsstyrningsrapport 2021
Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts 2021
Revisors yttrande hållbarhetsrapport 2021
Dokumentation Årsstämma  (2021-05-12)
Starbreeze AB – Stämmokommuniké 2021-05-12

Starbreeze AB – Stämmoprotokoll årsstämma 2021

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma 12 maj 2021
Starbreeze AB – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Formulär-för-poströstning-och-anmälan
Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2021
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Starbreeze AB – Bolagsordning
Starbreeze Årsredovisning 2020
Starbreeze Ersättningsrapport 2020
Starbreeze Hållbarhetsrapport 2020
Revisors yttrande angående ersättning Ledande befattningshavare i Starbreeze AB 2020
Extra bolagsstämma 13 augusti 2020 (2020-08-13)
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma 13 augusti 2020
Starbreeze AB – Styrelsens beslut om nyemission
Starbreeze AB – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Starbreeze AB – Styrelsens 13_6 redogörelse
Revisorns yttrande enligt 13_6
Formulär för poströstning och anmälan (notera att anmälan och poströstning även kan göras digitalt av privatpersoner, följ länkarna överst på denna sida)
Starbreeze Årsredovisning 2019 Fastställd
Kommuniké från extra bolagsstämma 13 augusti
Stämmoprotokoll extra bolagsstämman 13 augusti
Dokumentation Årsstämma (2020-05-13)
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2020 i Starbreeze AB (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämma 2020
Starbreeze Årsredovisning 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 §
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från årsstämman i Starbreeze AB (Publ)
Protokoll från Starbreeze Årsstämma 2020
Dokumentation extra bolagsstämma 2020-01-13
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
Styrelsens fullständig förslag villkorsändring konvertibel punkt 7 (med språkförändringar)
Starbreeze kommuniké extra bolagsstämma 13 jan 2020
Protokoll extra bolagsstämma 2020-01-13 
Dokumentation årsstämma 2019 (2019-06-04)
Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma 2019 i Starbreeze (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 § ABL
Starbreeze årsredovisning 2018
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från Starbreeze årsstämma 2019
Starbreeze Presentation Årsstämman 2019
Protokoll från årsstämman i Starbreeze 2019
Dokumentation extra bolagsstämma 2019-03-07
Protokoll Extrastämma 2019-03-07
Starbreeze kommuniké från extra stämma
Presentation Starbreeze Mars 2019 Extrastämma
Presentation av styrelseledamöter
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför extra bolagsstämma
Kallelse till Extrastämma 2019-03-07
Fullmaktsformulär
Dokumentation Extra bolagsstämma 2018-09-14
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Kallelse till extra stämma
Fullständiga förslag
Bilaga A: Justerade konvertibelvillkor
Fullmaktsformulär
Dokumentation Årsstämma 2018
Protokoll från Årsstämman i Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze
Kallelse till årsstämma 2018 i Starbreeze
Fullständiga förslag
Valberedningens förslag
Bilaga A: Villkor för teckningsrätter
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
 Årsredovisning
 Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Extra stämma 2018-03-20
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Korrigerat beslut om företrädesemission
Kallelse till extra stämma
Fullmaktsformulär
Styrelseredogörelse
Revisorsyttrande
Anmäl dig till extra stämman
Årsstämma 2017 (2017-05-11)
 Kallelse till årsstämma 2017 i Starbreeze AB (publ) 2017-05-11
  Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017
  Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB
  Starbreeze AB Stämmoprotokoll med bilagor 2017
Extra stämma (2016-09-09)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09
 Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
 Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
 Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-09-09
Årsstämma 2016 (2016-05-25)
Protokoll från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
CEO presentation Starbreeze AGM 2016 (English)
 Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
 Valberedningsförslag inför årsstämman 2016
Extra stämma (2016-02-22)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-02-22
 2016-02-08 – Styrelsens förslag om aktieemmission
 Styrelsens redogörelse 13_6 och 15_8
 Revisorsyttrande 8 februari 2016
 2016-02-19 Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB
 2016-02-22 KORRIGERAD Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-02-22
Årsstämma 2015 (2015-11-12)
 Protokoll Årsstämma 2015-11-12
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015-11-12
CEO Remarks Starbreeze AGM 2015
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma 
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
 Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)
Punkt 17 – Bolagsordning SBZ
  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner
Extra stämma (2015-06-12)
Protokoll EGM 12 juni 2015
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”fa-file-text-o”] 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.
Extra stämma (2015-06-05)
Protokoll extra stämma 5 juni 2015
 2015-06-05 Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman
 2015-06-05 Pressmeddelande Starbreeze AB (publ) Kommunike extra bolagsstämma
 2015-05-06 Kallelse till extrabolagsstamma i Starbreeze AB (publ)
 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22
Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22
 Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma
Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22
Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22
Årsstämma 2014 (2014-11-13)
 Kommuniké från årstämma 2014
 Protokoll årsstämma 2014-11-13
CEO Remarks, Annual Shareholder’s Meeting 2014
Kallelse till årsstämman 2014-11-13
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2014
 Power of Attorney for the annual general meeting 2014-11-13
 Fullmaktsformulär till årstämman 2014-11-13
Extra stämma (2014-05-15)
 Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-05-15
 Pressmeddelande kallelse till extra bolagsstämma 2014
 Styrelsens fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma 2014
 Valberednings förslag till beslut extrainkallad bolagsstämma 2014
 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap
 Revisorns yttrande över väsentliga händelser extra inkallad bolagsstämma 2014
 Protokoll Extra Bolagsstämma 2014-05-15
Årsstämma 2013 (2013-11-21)
 Kommuniké från årstämma 2013
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2013
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2013
 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot
 Protokoll årsstämma 2013-11-21
 Fullmaktsformulär Starbreeze årsstämma 2013-11-21
Årsstämma 2012 (2012-11-22)
 Kommuniké från årsstämma 2012
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2012
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2012
 Pressmeddelande 2012-04-19 förslag till företrädesemission
Protokoll Årsstämma 2012-11-22