background-img

Bolagsstämman

Starbreeze Investerare

Bolagsstämman

Dokumentation för bolagsstämmor
Extra bolagsstämma 13 augusti 2020 (2020-08-13)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Snabblänkar för privatpersoner:

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 augusti 2020, och
 • dels göra anmälan till Bolaget senast fredagen den 7 augusti 2020, till adress Starbreeze AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via anmälningslänk: https://anmalan.vpc.se/StarbreezeEGMol06/.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Kopior på sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.starbreeze.com, och kan även sändas till aktieägare som så begär. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 augusti 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Information med anledning av coronaviruset

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägare i Bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman på förhand genom s.k. poströstning. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Bolaget vill uppmana sina aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Bolaget har vidare beslutat att vidta följande åtgärder med anledningen av coronaviruset:

 • ingen dryck och förtäring kommer att serveras,
 • antalet närvarande icke-aktieägare, styrelseledamöter, bolagsfunktionärer och gäster kommer att begränsas, och
 • frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag, och stämman kommer att i möjligaste mån minimeras i tid utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Vidare åtgärder kan innan stämman presenteras av styrelsen. Information kommer att meddelas och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Var vänlig följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om coronaviruset och covid-19. För aktuell information, se www.folkhalsomyndigheten.se.

 

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken enligt ovan, använda ett formulär för poströstning och anmälan som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

 • Poströstningsformuläret ska skickas till Bolaget per e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller per post till Starbreeze AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
 • Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på Bolagets hemsida, starbreeze.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
 • Poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast samtidigt som anmälan till stämman fredagen den 7 augusti 2020.

 

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. För den som önskar poströsta genom ombud ska även fullmakt bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Dokumentation Extrastämma (2020-08-13)

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma 13 augusti 2020
Starbreeze AB – Styrelsens beslut om nyemission
Starbreeze AB – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Starbreeze AB – Styrelsens 13_6 redogörelse
Revisorns yttrande enligt 13_6
Formulär för poströstning och anmälan (notera att anmälan och poströstning även kan göras digitalt av privatpersoner, följ länkarna överst på denna sida)
Starbreeze Årsredovisning 2019 Fastställd
Kommuniké från extra bolagsstämma 13 augusti
Stämmoprotokoll extra bolagsstämman 13 augusti
Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslutet. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ambitionen är att styrelseordföranden tillsammans med beslutsför styrelse samt den verkställande direktören ska närvara vid bolagsstämman. Stämmans ordförande ska nomineras av valberedningen och väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa Koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer. 

Extra bolagsstämma kan samman­kallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter stämman. 

Under räkenskapsåret 2018 ägde årsstämman rum den 9 maj 2018. Under räkenskapsåret 2019 har hittills en extra bolagsstämma ägt rum. Nästa årsstämma planeras att äga rum den 3 juni 2019.

Arkiv från tidigare bolagsstämmor
Årsstämma 2020 (2020-05-13)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020, och
 • dels göra anmälan till Bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, Starbreeze AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via länken nedan:

Anmälningslänk: https://anmalan.vpc.se/starbreezeagm/

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakt i original och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 7 maj 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronaviruset ombeds aktieägare med sjukdomssymptom eller som besökt ett riskområde att inte närvara personligen, möjlighet finns att närvara och utöva sin rätt via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på Bolagets webbplats.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med årsstämman har Starbreeze vidare beslutat att vidta följande åtgärder:

 • ingen dryck och förtäring kommer att serveras,
 • det kommer inte att förekomma några anföranden av styrelseordföranden, VD, revisor eller valberedningens representant,
 • antalet närvarande icke-aktieägare, styrelseledamöter, bolagsfunktionärer och gäster kommer att begränsas, och
 • frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas denna årsstämma, och stämman kommer att i möjligaste mån minimeras i tid utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Vidare åtgärder kan innan stämman presenteras av styrelsen. Information kommer att meddelas och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Var vänlig följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om coronaviruset och covid-19. För aktuell information, se folkhalsomyndigheten.se.

Dokumentation Årsstämma (2020-05-13)

 

 

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2020 i Starbreeze AB (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämma 2020
Starbreeze Årsredovisning 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 §
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från årsstämman i Starbreeze AB (Publ)
Protokoll från Starbreeze Årsstämma 2020
Extra bolagsstämma (2020-01-13)

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 januari 2020, och
 • dels göra anmälan till Bolaget senast tisdagen den 7 januari 2020, till adress Starbreeze AB, ”Bolagsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@starbreeze.com

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakt i original och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 7 januari 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Dokumentation extra bolagsstämma 2020-01-13

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
Styrelsens fullständig förslag villkorsändring konvertibel punkt 7 (med språkförändringar)
Starbreeze kommuniké extra bolagsstämma 13 jan 2020
Protokoll extra bolagsstämma 2020-01-13 

 

Dokumentation årsstämma 2019 (2019-06-04)
Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma 2019 i Starbreeze (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 § ABL
Starbreeze årsredovisning 2018
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från Starbreeze årsstämma 2019
Starbreeze Presentation Årsstämman 2019
Protokoll från årsstämman i Starbreeze 2019
Dokumentation extra bolagsstämma 2019-03-07
Protokoll Extrastämma 2019-03-07
Starbreeze kommuniké från extra stämma
Presentation Starbreeze Mars 2019 Extrastämma
Presentation av styrelseledamöter
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför extra bolagsstämma
Kallelse till Extrastämma 2019-03-07
Fullmaktsformulär
Dokumentation Extra bolagsstämma 2018-09-14
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Kallelse till extra stämma
Fullständiga förslag
Bilaga A: Justerade konvertibelvillkor
Fullmaktsformulär
Dokumentation Årsstämma 2018
Protokoll från Årsstämman i Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze
Kallelse till årsstämma 2018 i Starbreeze
Fullständiga förslag
Valberedningens förslag
Bilaga A: Villkor för teckningsrätter
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
 Årsredovisning
 Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Extra stämma 2018-03-20
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Korrigerat beslut om företrädesemission
Kallelse till extra stämma
Fullmaktsformulär
Styrelseredogörelse
Revisorsyttrande
Anmäl dig till extra stämman

 

Årsstämma 2017 (2017-05-11)
 Kallelse till årsstämma 2017 i Starbreeze AB (publ) 2017-05-11
  Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017
  Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB
  Starbreeze AB Stämmoprotokoll med bilagor 2017
Extra stämma (2016-09-09)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09
 Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
 Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
 Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-09-09

 

Årsstämma 2016 (2016-05-25)
Protokoll från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
CEO presentation Starbreeze AGM 2016 (English)
 Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
 Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

 

Extra stämma (2016-02-22)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-02-22
 2016-02-08 – Styrelsens förslag om aktieemmission
 Styrelsens redogörelse 13_6 och 15_8
 Revisorsyttrande 8 februari 2016
 2016-02-19 Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB
 2016-02-22 KORRIGERAD Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-02-22

Årsstämma 2015 (2015-11-12)
 Protokoll Årsstämma 2015-11-12
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015-11-12
CEO Remarks Starbreeze AGM 2015
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma 
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
 Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)
Punkt 17 – Bolagsordning SBZ
  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner
Extra stämma (2015-06-12)
Protokoll EGM 12 juni 2015
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”fa-file-text-o”] 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

Extra stämma (2015-06-05)
Protokoll extra stämma 5 juni 2015
 2015-06-05 Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman
 2015-06-05 Pressmeddelande Starbreeze AB (publ) Kommunike extra bolagsstämma
 2015-05-06 Kallelse till extrabolagsstamma i Starbreeze AB (publ)
 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22
Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22
 Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma
Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22
Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22
Årsstämma 2014 (2014-11-13)
 Kommuniké från årstämma 2014
 Protokoll årsstämma 2014-11-13
CEO Remarks, Annual Shareholder’s Meeting 2014
Kallelse till årsstämman 2014-11-13
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2014
 Power of Attorney for the annual general meeting 2014-11-13
 Fullmaktsformulär till årstämman 2014-11-13
Extra stämma (2014-05-15)
 Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-05-15
 Pressmeddelande kallelse till extra bolagsstämma 2014
 Styrelsens fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma 2014
 Valberednings förslag till beslut extrainkallad bolagsstämma 2014
 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap
 Revisorns yttrande över väsentliga händelser extra inkallad bolagsstämma 2014
 Protokoll Extra Bolagsstämma 2014-05-15
Årsstämma 2013 (2013-11-21)
 Kommuniké från årstämma 2013
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2013
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2013
 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot
 Protokoll årsstämma 2013-11-21
 Fullmaktsformulär Starbreeze årsstämma 2013-11-21
Årsstämma 2012 (2012-11-22)
 Kommuniké från årsstämma 2012
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2012
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2012
 Pressmeddelande 2012-04-19 förslag till företrädesemission
Protokoll Årsstämma 2012-11-22