background-img

Bolagsstämman

Starbreeze Investerare

Bolagsstämman

Dokumentation för bolagsstämmor
Årsstämma 12 maj 2021 (2021-05-12)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Snabblänkar för privatpersoner:

Anmälan

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena tisdagen den 4 maj 2021, och
  • dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 11 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 4 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 6 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på koncernens hemsida www.starbreeze.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Starbreeze AB, ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Starbreeze AB – poströstning” i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 11 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 11 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på koncernens hemsida www.starbreeze.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 2 maj 2021, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma 2021”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post till info@starbreeze.com, (rubricerad med ”Årsstämma 2021”). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på koncernens hemsida www.starbreeze.com och på bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, senast fredagen den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Dokumentation Årsstämma (2021-05-12)
Starbreeze AB – Stämmokommuniké 2021-05-12

Starbreeze AB – Stämmoprotokoll årsstämma 2021

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma 12 maj 2021
Starbreeze AB – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Formulär-för-poströstning-och-anmälan
Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2021
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Starbreeze AB – Bolagsordning
Starbreeze Årsredovisning 2020
Starbreeze Ersättningsrapport 2020
Starbreeze Hållbarhetsrapport 2020
Revisors yttrande angående ersättning Ledande befattningshavare i Starbreeze AB 2020
Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslutet. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ambitionen är att styrelseordföranden tillsammans med beslutsför styrelse samt den verkställande direktören ska närvara vid bolagsstämman. Stämmans ordförande ska nomineras av valberedningen och väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa Koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer. 

Extra bolagsstämma kan samman­kallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter stämman. 

Arkiv från tidigare bolagsstämmor
Extra bolagsstämma 13 augusti 2020 (2020-08-13)
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma 13 augusti 2020
Starbreeze AB – Styrelsens beslut om nyemission
Starbreeze AB – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Starbreeze AB – Styrelsens 13_6 redogörelse
Revisorns yttrande enligt 13_6
Formulär för poströstning och anmälan (notera att anmälan och poströstning även kan göras digitalt av privatpersoner, följ länkarna överst på denna sida)
Starbreeze Årsredovisning 2019 Fastställd
Kommuniké från extra bolagsstämma 13 augusti
Stämmoprotokoll extra bolagsstämman 13 augusti
Dokumentation Årsstämma (2020-05-13)
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2020 i Starbreeze AB (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämma 2020
Starbreeze Årsredovisning 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 §
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från årsstämman i Starbreeze AB (Publ)
Protokoll från Starbreeze Årsstämma 2020
Dokumentation extra bolagsstämma 2020-01-13
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
Styrelsens fullständig förslag villkorsändring konvertibel punkt 7 (med språkförändringar)
Starbreeze kommuniké extra bolagsstämma 13 jan 2020
Protokoll extra bolagsstämma 2020-01-13 

 

Dokumentation årsstämma 2019 (2019-06-04)
Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma 2019 i Starbreeze (publ)
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019
Revisorsyttrande 8 kap 54 § ABL
Starbreeze årsredovisning 2018
Styrelsens för Starbreeze AB redovisning enligt 9.1 och 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Kommuniké från Starbreeze årsstämma 2019
Starbreeze Presentation Årsstämman 2019
Protokoll från årsstämman i Starbreeze 2019
Dokumentation extra bolagsstämma 2019-03-07
Protokoll Extrastämma 2019-03-07
Starbreeze kommuniké från extra stämma
Presentation Starbreeze Mars 2019 Extrastämma
Presentation av styrelseledamöter
Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför extra bolagsstämma
Kallelse till Extrastämma 2019-03-07
Fullmaktsformulär
Dokumentation Extra bolagsstämma 2018-09-14
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Kallelse till extra stämma
Fullständiga förslag
Bilaga A: Justerade konvertibelvillkor
Fullmaktsformulär
Dokumentation Årsstämma 2018
Protokoll från Årsstämman i Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze
Kallelse till årsstämma 2018 i Starbreeze
Fullständiga förslag
Valberedningens förslag
Bilaga A: Villkor för teckningsrätter
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
 Årsredovisning
 Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Extra stämma 2018-03-20
Protokoll från extra stämma
Kommuniké från extra stämma
Korrigerat beslut om företrädesemission
Kallelse till extra stämma
Fullmaktsformulär
Styrelseredogörelse
Revisorsyttrande
Anmäl dig till extra stämman

 

Årsstämma 2017 (2017-05-11)
 Kallelse till årsstämma 2017 i Starbreeze AB (publ) 2017-05-11
  Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017
  Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB
  Starbreeze AB Stämmoprotokoll med bilagor 2017
Extra stämma (2016-09-09)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09
 Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
 Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
 Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-09-09

 

Årsstämma 2016 (2016-05-25)
Protokoll från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
CEO presentation Starbreeze AGM 2016 (English)
 Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
 Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

 

Extra stämma (2016-02-22)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-02-22
 2016-02-08 – Styrelsens förslag om aktieemmission
 Styrelsens redogörelse 13_6 och 15_8
 Revisorsyttrande 8 februari 2016
 2016-02-19 Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB
 2016-02-22 KORRIGERAD Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-02-22

Årsstämma 2015 (2015-11-12)
 Protokoll Årsstämma 2015-11-12
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015-11-12
CEO Remarks Starbreeze AGM 2015
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma 
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
 Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)
Punkt 17 – Bolagsordning SBZ
  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner
Extra stämma (2015-06-12)
Protokoll EGM 12 juni 2015
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”fa-file-text-o”] 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

Extra stämma (2015-06-05)
Protokoll extra stämma 5 juni 2015
 2015-06-05 Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman
 2015-06-05 Pressmeddelande Starbreeze AB (publ) Kommunike extra bolagsstämma
 2015-05-06 Kallelse till extrabolagsstamma i Starbreeze AB (publ)
 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22
Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22
 Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma
Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22
Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22
Årsstämma 2014 (2014-11-13)
 Kommuniké från årstämma 2014
 Protokoll årsstämma 2014-11-13
CEO Remarks, Annual Shareholder’s Meeting 2014
Kallelse till årsstämman 2014-11-13
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2014
 Power of Attorney for the annual general meeting 2014-11-13
 Fullmaktsformulär till årstämman 2014-11-13
Extra stämma (2014-05-15)
 Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-05-15
 Pressmeddelande kallelse till extra bolagsstämma 2014
 Styrelsens fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma 2014
 Valberednings förslag till beslut extrainkallad bolagsstämma 2014
 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap
 Revisorns yttrande över väsentliga händelser extra inkallad bolagsstämma 2014
 Protokoll Extra Bolagsstämma 2014-05-15
Årsstämma 2013 (2013-11-21)
 Kommuniké från årstämma 2013
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2013
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2013
 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot
 Protokoll årsstämma 2013-11-21
 Fullmaktsformulär Starbreeze årsstämma 2013-11-21
Årsstämma 2012 (2012-11-22)
 Kommuniké från årsstämma 2012
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2012
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2012
 Pressmeddelande 2012-04-19 förslag till företrädesemission
Protokoll Årsstämma 2012-11-22