background-img

Incitamentsprogram

Starbreeze Investerare

Teckningsoptionsprogram  2015/2019

På årsstämman i november 2015 fattades beslut om ytterligare ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner, i syfte att hantera nyrekryteringar och befordringar. Totalt sett ska upp till 1 750 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 750 000 aktier av serie B, kunna utges inom ramen för det särskilda incitamentsprogrammet med en löptid om fyra år, med en lösenkurs motsvarande 240 procent av aktuell börskurs. Per den 31 december 2018 har 30 373 av dessa teckningsoptioner tilldelats, samtliga med löptid till november 2019. Teckningsoptionerna har utgivits på marknadsmässiga villkor.

Optioner kan utnyttjas fram till den 30 november 2019 till ett lösenpris om 240 procent av den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som följer efter den 12 november 2015 (34,92 SEK). Den maximala utspädningseffekten för detta program uppgår till cirka 0,009 procent.

Inga av teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet har per 31december 2018 utnyttjats.

Teckningsoptionsprogram 2018/2021

På årsstämman i maj 2018 fattades beslut om ytterligare ett särskilt aktierelateratincitamentsprogram för ledande befatt- ningshavare och vissa andra nyckelper- soner, i syfte att hantera nyrekryteringar och befordringar. Totalt sett ska upp till 3 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 3 000 000 aktier av serie B, kunna utges inom ramen för det särskilda incitamentsprogrammet med en löptid om tre år, med en lösenkurs mot- svarande 200 procent av aktuell börskurs (22,73 SEK). Per den 31 december 2018 har 625 275 av dessa teckningsoptioner tilldelats, samtliga med löptid till juni 2021.

Inga av teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet har per 31december 2018 utnyttjats.