background-img

Incitamentsprogram

Starbreeze Investerare

Teckningsoptionsprogram 2015/2018 och 2015/2019

Vid årsstämman den 12 november 2015 fattades beslut om ytterligare ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i syfte att hantera nyrekryteringar och befordringar. Totalt har 3 500 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 3 500 000 B-aktier, emitterats till ett av bolagets dotterbolag. Årsstämman godkände att dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner mot erläggande av optionernas marknadsvärde fastställt i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsformel från tid till annan. 

Hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till den 30 november 2018 till ett lösenpris om 200 procent av den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som följer efter den 12 november 2015 (29,10 SEK). Den andra hälften av teckningsoptionerna kan ut­nyttjas fram till den 30 november 2019 till ett lösenpris om 240 procent av den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som följer efter den 12 november 2015 (34,92 SEK). 

Den 28 februari 2018 hade 1 780 000 teckningsoptioner tilldelats ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, varav 1 750 000 teckningsoptio­ner med löptid till november 2018 samt 30 000 teckningsoptioner med löptid till november 2019. Inga utgivna tecknings­optioner i teckningsoptionsprogram 2015/2018 och 2015/2019 har ännu utnyttjats. Den maximala utspädnings­effekten för detta program uppgår till cirka 1,14 procent. För de utgivna teckningsoptionerna är utspädningseffekten cirka 0,58 procent varav cirka 0,57 procent återstår att utnyttja för teckning av aktier av de som innehar teckningsoptioner.