background-img

Incitamentsprogram

Starbreeze Investerare

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2018/2021

På årsstämman i maj 2018 fattades beslut om ytterligare ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner, i syfte att hantera rekryteringar och befordringar. Totalt sett ska upp till 3 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 3 000 000 aktier av serie B, kunna utges inom ramen för det särskilda incitamentsprogrammet med en löptid om tre år, med en lösenkurs motsvarande 200 procent av aktuell börskurs (22,73 SEK). Per den 31 december 2018 har 625 275 av dessa teckningsoptioner tilldelats, samtliga med löptid till juni 2021.

Inga av teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet har per 31 december 2020 utnyttjats.