Ledning

Starbreeze Investerare

STARBREEZE LEDNING

Bo Andersson Klint

Bo Andersson Klint är Bolagets VD. Se avsnittet ”Styrelsen” för information om Bo Andersson Klint.

Mikael Nermark

Vice vd sedan 2009
Född: 1970
Utbildning: Business, Stockholms universitet, 1998
Bakgrund: Chef och expert inom spelindustrin sedan 20 år.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Enterspace AB och styrelseledamot i Bolagets samtliga svenska dotterbolag.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 615 384 aktier av serie B samt 66 668 personaloptioner och 90 000 teckningsoptioner.

Sebastian Ahlskog

CFO sedan 2015
Född: 1970
Utbildning: Business administration, Stockholms universitet.
Bakgrund: CFO på Videoplaza, eBay Sweden och Silva Sweden AB. Dessförinnan revisor respektive manager på EY.
Andra uppdrag: Bolagsman i Ahlskog & Partners Handelsbolag.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 278 734 aktier av serie A och 136 000 aktier av serie B samt 200 000 personaloptioner och 200 000 teckningsoptioner.

Emmanuel Marquez

CTO sedan 2014
Född: 1971
Utbildning: BAC E, Lycee loui Armand, DUT, IUT de Haute Alsace och Master in computer science, EPITA (Graduate School for Computer Science).
Bakgrund: Mer än 18 års erfarenhet från ledande befattningar inom spelindustrin och teknologi-drivna företag.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i StarVR Corp.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 1 387 500 aktier av serie A och 2 290 000 aktier av serie B samt 90 000 teckningsoptioner.

Maeva Sponbergs

EVP of Communications sedan 2017
Född: 1980
Utbildning: IT Project Management, IHM Business School.
Bakgrund: 18 års branscherfarenhet och mångårig erfarenhet inom kommunikation och investor relations.
Andra uppdrag: Styrelsesuppleant i Board Nexus Sweden AB.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 35 661 aktier av serie B samt 23 333 teckningsoptioner och 72 498 personaloptioner.

Almir Listo

Global Brand Director and Producer sedan 2015
Född: 1986
Utbildning: Project Management within the Entertainment Industry, kvalificerad yrkesutbildning.
Bakgrund: Arbetat som projektledare i 10 år.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i ISBIT GAMES AB samt styrelseledamot och verkställande direktör i Corelisto AB.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 129 001 aktier av serie B samt 90 000 teckningsoptioner.

Saul Gascon Barba

Global Development Director sedan 2015
Född: 1981
Utbildning: Master in Videogame Creation, Universitat Pompeu Fabra, 2004, och Bachelor in Multimedia Engineering, Universitat Politecnica de Catalunya, 2003.
Bakgrund: Arbetat i videospelbranschen i 13 år.
Andra uppdrag: -.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 26 499 aktier av serie B samt 300 000 teckningsoptioner och 83 334 personaloptioner.

Johanna Wikland

Global Human Resources Director sedan 2016
Född: 1977
Utbildning: Master of Science in Business administration and economics, Lunds universitet, 2004.
Bakgrund: Erfarenhet från arbete med personalfrågor, rekrytering, organisationsutveckling och kommunikation i ledande roller på bland annat Klarna.
Andra uppdrag: -.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 10 000 aktier av serie B samt 40 000 teckningsoptioner.

Ann Charlotte Svensson

Head of Investor Relations and Corporate Communications sedan 2017
Född: 1973
Utbildning: Magister i ekonomi, Stockholms universitet
Bakgrund: 20 års erfarenhet av arbete inom kommunikation på börsnoterade företag, både i rollen som kommunikations- och IR-chef och som konsult, med erfarenhet från spel- och underhållningsbranschen.
Andra uppdrag: Innehavare av den enskilda firman PRIR.
Innehav i Bolaget: -.

Stéphane Decroix

Chief Development Officer sedan 2018
Född: 1973
Utbildning: Magister i ekonomi och magister i teknologi/management, Ecole Centrale, Paris.
Bakgrund: 20 års erfarenhet av arbete i spelbranschen i ledande position på Ubisoft, senast som Excutive Producer för studion i Montreal, Kanada.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget:

VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investe­ringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av bolagets vd, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Starbreeze.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare inklusive verkställandedirektören har en totalsumma avseende lön, rörliga ersättningar och andra förmåner utgått med 23 052 (16 073) TSEK under 2017. Aktie­relaterad ersättning uppgår till 241 (351) TSEK. För ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt ITP-plan.

Kostnader för aktieoptioner, som tilldelats anställda, belastar räkenskapsårets 2017 resultat med 2 867 (9 701) TSEK.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämma den 11 maj 2017 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll. 

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. 

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. 

Den fasta lönen omprövas som huvud­regel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare. 

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan. 

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag. 

Styrelsen har rätt att frångå ovan­stående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 

Det förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare som styrelsen lämnat till årsstämman 2018 är identiskt med nuvarande riktlinjer enligt ovan.