background-img

Ledning

STARBREEZE LEDNING

Tobias Sjögren

CEO sedan mars 2021.
Född: 1975
Utbildning: EMBA Gruppen.
Huvudsaklig sysselsättning: 
Tobias har sedan 1996 varit verksam i dataspelsbranschen inom produktion, affärsutveckling, försäljning och ledning. Senast var Tobias VD för bolaget White Wolf Entertainment och han har tidigare arbetat på Paradox Interactive, Stardoll och den internationella agentfirman DDM Agents. Tobias var chef för DICE Stockholms studio under tiden det första Battlefield-spelet lanserades 2002.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i företaget Fox in a Box Holding AB.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 830 000 aktier av serie B och 30 000 av serie A.

Mats Juhl

CFO sedan maj 2020.
Född: 1973
Utbildning: Magisterexamen i Finansiering Lunds Universitet.
Bakgrund: CFO Mips AB (publ.), CFO Tengbomgruppen AB, CFO Sweden Arena Management KB (Friends Arena), Finance Director Ticnet AB, Eknomomichef Enea AB (publ.).
Andra uppdrag: Ägare Juhl Management AB.
Innehav i Bolaget:  Äger direkt eller indirekt 1 035 000 aktier av serie B.

Petra Takeva

Chief Growth Officer sedan 2021
Född: 1977
Utbildning: IHM Business School, Forsbergs skola, Bergs School of Communication
Bakgrund: Petra har över 18 års erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling, både på byrå- och kundsidan. Hon har utvecklat koncept och format för produkt, tjänster och marknadsföring, främst inom tech och entertainment branschen.
Andra uppdrag: 
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 100 000 aktier av serie B.

Fredrik Malmqvist

Head of Production sedan 2021
Född: 1979
Utbildning: – Bachelor of Science – Computer Science, Karlstad University
Bakgrund: Fredrik har lång och gedigen erfarenhet från spelbranschen, de senaste 10 åren som Development Director på DICE där han arbetade med deras Battlefield franchise, både live och box produkter. Han har utöver det 8 års erfarenhet utav software utveckling.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget: Äger direkt 100 000 aktier av serie B.

Karin Sigge

HR Director sedan 2022
Född: 1981
Utbildning: Master i marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg.
Bakgrund: Har arbetat med HR och rekrytering sen 2007. Har senast arbetat som egen konsult och innan det haft roller som HR chef på Netlight Consulting och Digpro Solutions.
Andra uppdrag: Styrelsemedlem i Arbetsplats Mälaröarna Ab (svb) och ägare i EKASI HR konsult AB.
Innehav i Bolaget: Äger direkt 82 666 aktier av serie B.

Staffan Nyström

VP of Publishing sedan 2021
Född: 1978
Utbildning: Civilingenjör – Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet.
Bakgrund: Staffan är marknadsförare med över 18 års erfarenhet på både byrå- och kundsidan. Han drev tidigare Wargamings interna byrå och har även arbetat som Head of Marketing for Expansive Worlds på Avalanche Studios.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget: Äger direkt 620 154 aktier av serie B.

VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investe­ringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av bolagets vd, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Starbreeze.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare inklusive verkställande direktören har en totalsumma avseende lön, rörliga ersättningar och andra förmåner utgått med 12 967 TSEK (12 709 TSEK) samt fakturerat arvode för CFO 1 346 TSEK
(4 039 TSEK).

För ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt ITP-plan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämma den 12 maj 2021 antogs riktlinjer med huvudsakligen följandeinnehåll.

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Ersättningen till bolagsledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Sådana aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Styrelsen ska vidare äga rätt att fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till Bolagets ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Den rörliga ersättningen på årsbasis får uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och 50 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.

Utöver årlig rörlig kontantersättning, kan rörlig kontantersättning utgå i form av en long term incentive bonus (LTI-bonus) som omfattar fyra verksamhetsår. LTI-bonusen ska baseras på milstolpar relaterade till lansering, datametrics-omdömen och försäljning av PAYDAY 3 under de år som LTI-bonusen omfattar. LTI-bonusen ska vara förenad med krav på aktieinnehav. Vidare ska villkoren innefatta att del av LTI-bonusen ska vara föremål för uppskjuten betalning under viss tid, i syfte att bidra till en hållbar långsiktig tillväxt. LTI-bonusen får för VD omfatta upp till högst fyra årslöner och för övriga ledande befattningshavare upp till högst två årslöner. Total LTI-bonus för samtliga deltagare i bonusprogrammet ska vara begränsad till 25 procent av bolagets rörelseresultat under LTI-perioden.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Andra sedvanliga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årslönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.