background-img

Ledning

STARBREEZE LEDNING

Mikael Nermark

Tillförordnad VD sedan December 2018. Vice vd sedan 2009
Född: 1970
Utbildning: Business, Stockholms universitet, 1998
Bakgrund: Chef och expert inom spelindustrin sedan 20 år.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Enterspace AB och styrelseledamot i Bolagets samtliga svenska dotterbolag.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 623 443 aktier av serie B.

Claes Wenthzel

Tillförordnad CFO sedan December 2018.
Född: 1962
Utbildning: Filkandidat examen i företagsekonomi Sthlm Universitet
Bakgrund: Finansiell rådgivare Ocopeptides AB (publ.), Group CFO Catena Media PLC, CFO Pricer AB (publ.), Finansiell rådgivare Doro AB (publ.), Finansiell rådgivare Mycronic AB (publ.)
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Goliath Holding PLC, Wenthzel Holding AB, Wencon AB och PeWe International AB.
Innehav i Bolaget:

Stéphane Decroix

Chief Development Officer sedan 2018
Född: 1973
Utbildning: Magister i ekonomi och magister i teknologi/management, Ecole Centrale, Paris.
Bakgrund: 20 års erfarenhet av arbete i spelbranschen i ledande position på Ubisoft, senast som Excutive Producer för studion i Montreal, Kanada.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget:

Maeva Sponbergs

EVP of Communications sedan 2017
Född: 1980
Utbildning: IT Project Management, IHM Business School.
Bakgrund: 18 års branscherfarenhet och mångårig erfarenhet inom kommunikation och investor relations.
Andra uppdrag: Styrelsesuppleant i Board Nexus Sweden AB.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 71 137 aktier av serie B.

Charlotte Albertsson

Head of Business and Financial Control sedan 2018
Född: 1987
Utbildning: Internationell Civilekonom, Linköpings universitet.
Bakgrund: Arbetat som ekonom i 7 år bland annat hos Qliro och Deloitte.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget:

Saul Gascon Barba

Global Development Director sedan 2015
Född: 1981
Utbildning: Master in Videogame Creation, Universitat Pompeu Fabra, 2004, och Bachelor in Multimedia Engineering, Universitat Politecnica de Catalunya, 2003.
Bakgrund: Arbetat i videospelbranschen i 13 år.
Andra uppdrag: -.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 26 499 aktier av serie B samt 300 000 teckningsoptioner och 83 334 personaloptioner.

VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investe­ringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av bolagets vd, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Starbreeze.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare inklusive verkställandedirektören har en totalsumma avseende lön, rörliga ersättningar och andra förmåner utgått med 28 946 (23 052) TSEK under 2018. Aktierelaterad ersättning uppgår till 27 (241) TSEK.

För ledande befattningshavare erläggsavgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt ITP-plan. Kostnader för aktieoptioner, som tilldelats anställda, belastar räkenskapsårets 2018 resultat med -983 (+2 867) TSEK, se not 13 i Starbreeze årsredovisning 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämma den 9 maj 2018 antogs riktlinjer med huvudsakligen följandeinnehåll.

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvud- regel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören ochövriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.