background-img

Ledning

STARBREEZE LEDNING

Tobias Sjögren

Tillförordnad vd sedan oktober 2020, styrelseledamot sedan 2019
Född: 1975

Utbildning: EMBA Gruppen.
Huvudsaklig sysselsättning: 
Tobias har sedan 1996 varit verksam i dataspelsbranschen inom produktion, affärsutveckling, försäljning och ledning. Senast var Tobias VD för bolaget White Wolf Entertainment och han har tidigare arbetat på Paradox Interactive, Stardoll och den internationella agentfirman DDM Agents. Tobias var chef för DICE Stockholms studio under tiden det första Battlefield-spelet lanserades för 17 år sedan. Tobias är för närvarande vd i företaget Fox in a Box.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i företaget Fox in a Box Holding AB.

Innehav i Bolaget: -.
Tobias Sjögren är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Mats Juhl

CFO sedan maj 2020.
Född: 1973
Utbildning: Magisterexamen i Finansiering Lunds Universitet
Bakgrund: CFO Mips AB (publ.), CFO Tengbomgruppen AB, CFO Sweden Arena Management KB (Friends Arena), Finance Director Ticnet AB, Eknomomichef Enea AB (publ.)
Andra uppdrag: Ägare Juhl Management AB.
Innehav i Bolaget:  Äger direkt eller indirekt 100 000 aktier av serie B.

Petra Takeva

Chief Growth Officer sedan 2021
Född: 1977
Utbildning: IHM Business School, Forsbergs skola, Bergs School of Communication
Bakgrund: Petra har över 18 års erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling, både på byrå- och kundsidan. Hon har utvecklat koncept och format för produkt, tjänster och marknadsföring, främst inom tech och entertainment branschen.
Andra uppdrag: 
Innehav i Bolaget:

Per Juhlén

Head of Production sedan 2019
Född: 1976
Utbildning: -.
Bakgrund: Över 16 års erfarenhet av att leda produktionsteam i spelbranschen, senaste 7 åren som Senior Development Director hos DICE, Starbreeze (2011-2012) and Hansoft.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget:

Martin Ternheim

HR Director sedan 2019
Född: 1977
Utbildning: Ma in International Human Resources Management, University of Greenwich, 2004, och BSc in Human Resources Management, Unitec, 2002.
Bakgrund: Arbetat inom HR i mer än 15 år, senast som HR Manager hos Telenor.
Andra uppdrag: -.
Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 101168 aktier av serie B.

Staffan Nyström

VP of Publishing sedan 2021
Född: 1978
Utbildning: Civilingenjör – Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet
Bakgrund: Staffan är marknadsförare med över 18 års erfarenhet på både byrå- och kundsidan. Han drev tidigare Wargamings interna byrå och har även arbetat som Head of Marketing for Expansive Worlds på Avalanche Studios.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget:

VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investe­ringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av bolagets vd, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Starbreeze.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare inklusive verkställandedirektören har en totalsumma avseende lön, rörliga ersättningar och andra förmåner utgått med 28 946 (23 052) TSEK under 2018. Aktierelaterad ersättning uppgår till 27 (241) TSEK.

För ledande befattningshavare erläggsavgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt ITP-plan. Kostnader för aktieoptioner, som tilldelats anställda, belastar räkenskapsårets 2018 resultat med -983 (+2 867) TSEK, se not 13 i Starbreeze årsredovisning 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämma den 9 maj 2018 antogs riktlinjer med huvudsakligen följandeinnehåll.

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvud- regel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören ochövriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till belopp som på årsbasis ej överstiger en halv fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.