background-img

Revisorer

Starbreeze Investerare

Extern revisor

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Utöver revisionsberättelsen avger revisorn även normalt sett en översiktlig granskningsberättelse vid en kvartalsrapport.

Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsfirman Öhrlings Price­waterhouseCoopers AB, (Torsgatan 21, 113 21 Stockholm) till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2021. Öhrlings Price­waterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor även för år 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg. Nicklas Kullberg är medlem i FAR. Revisionsberättelsen undertecknas av Nicklas Kullberg.

 

Ersättning till revisorn

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman 2020 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.